Avdelningen för miljö

Kontaktinformation för avdelningen för miljö

Länsstyrelsen arbetar för att länets rika djur- och växtliv ska bevaras, friluftsliv och naturupplevelser gynnas.

Kvaliteten på luft och vatten ska förbättras, störningar från trafikbuller ska minska, ekosystemtjänster ska nyttjas för en sund och resurssnål stadsmiljö. 

Länsstyrelsen arbetar också för att länet ska behålla sin tätposition i klimat- och miljöhänseende och utnyttja denna för miljödriven näringslivsutveckling samt som ett led i en långsiktigt hållbar utveckling av attraktiv region ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Avdelningschef

Göran Åström, Miljödirektör

Yvonne Sunnervik, Sekreterare

Avdelningen är indelad i tre enheter, som du finner i vänsterkanten