Länsledning och stab

Länsstyrelsen leds av landshövdingen. Sven-Erik Österberg tillträdde den 1 februari 2018.

Åsa Ryding är tillförordnad tillförordnad länsöverdirektör tills Johan von Sydow tillträder den 19 juni 2018.

I länsledningsgruppen ingår länsledning (landshövding och länsöverdirektör) samt avdelningschefer.

Landshövdingen och länsöverdirektören fördelar uppgiften att leda och samordna Länsstyrelsens verksamhet mellan sig. Båda är utsedda av regeringen.

Du når personerna nedan via Länsstyrelsens växel, tfn: 010-223 10 00

Länsledningsgrupp

Landshövding
Sven-Erik Österberg

Tf. länsöverdirektör
Åsa Ryding

Chef för avdelningen för landsbygd
Ulrika Geber

Chef för avdelningen för tillväxt
Karina Uddén

Chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Eva Merkel

Chef för avdelningen för rättsliga frågor​ (tf.)
Barbro Rohdin

Chef för avdelningen för miljö
Göran Åström

Chef för avdelningen för samhällsbyggnad​
Patrik Åhnberg

Stab

Elisabeth Uddstrand, telefon 010-223 12 02 
Landshövdingens sekreterare

Birgitta Rosén, telefon 010-223 15 33
Länsöverdirektörens sekreterare