Länsledning och stab

Länsstyrelsen leds av landshövdingen. I Stockholms län väntar vi på att en landshövding ska tillsättas av regeringen. Under tiden är Åsa Ryding både tillförordnad landshövding och tillförordnad länsöverdirektör. I länsledningsgruppen ingår länsledning (landshövding och länsöverdirektör) samt avdelningschefer.

Landshövdingen och länsöverdirektören fördelar uppgiften att leda och samordna Länsstyrelsens verksamhet mellan sig. Båda är utsedda av regeringen.

Om inget annat anges når du personerna nedan via Länsstyrelsens växel, 010-223 10 00

Länsledning

Tf. länsöverdirektör
Åsa Ryding
telefon 010-223 12 02 (sekreterare)
telefon 010-223 12 74 (presskontakt) 

Chef för avdelningen för landsbygd
Ulrika Geber

Chef för avdelningen för tillväxt
Karina Uddén

Chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Eva Merkel

Chef för avdelningen för rättsliga frågor​ (tf.)
Barbro Rohdin

Chef för avdelningen för miljö
Göran Åström

Chef för avdelningen för samhällsbyggnad​
Patrik Åhnberg

Stab

Birgitta Rosén, telefon 010-223 15 33
Länsöverdirektörens sekreterare

Elisabeth Uddstrand, telefon 010-223 12 02 
Landshövdingens sekreterare