Avdelningen för samhällsbyggnad

Samhällsplaneringen ska göra det möjligt för Stockholmsregionen att utvecklas på ett hållbart sätt.

Hus, vägar, flygplatser, järnvägar, hamnar och kraftledningar ska planeras och byggas på ett sätt som är bra för miljön, ekonomin och människan i dag och i morgon.

Samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg

Avdelningen för samhällsbyggnad består av fem enheter.

Enheten för kulturmiljö

I Sverige finns ett starkt lagskydd för kulturminnen, fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Det är Länsstyrelsens ansvar att övervaka många av de regler och lagar som rör kulturmiljön.  

Enheten för planfrågor

Enheten arbetar med att samordna de statliga intressena och samverkar med kommunerna i deras planläggning. Rådgivning till kommunerna vid tillämpning av plan- och bygglagstiftningen är en viktig arbetsuppgift.

Enheten för samhällsplanering

Enheten arbetar med översiktsplaner och en långsiktig, strategisk planering som rör bostäder, infrastruktur och klimatanpassning.

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Enheten arbetar för ett tryggare och säkrare Stockholms län för alla människor som bor eller vistas i länet, liksom för den miljön som omger människorna.

Enheten för samverkan Stockholmsregionen