Viltförvaltningsdelegationen

Vid varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation som fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning.

Viltförvaltningsdelegationens arbete och sammansättning styrs av förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövdingen är ordförande.  

Enligt förordningen ovan ska delegationen ha följande sammansättning

 • Landshövdingen är ordförande i delegationen
 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • en ledamot för jakt och viltvård
 • två ledamöter för naturvård
 • en ledamot för friluftsliv
 • en ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • en ledamot för lokalt näringsliv och turism 
 • en ledamot för skogsnäringen
 • en ledamot för natur- och ekoturismföretagen 
 • en ledamot för yrkesfisket

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i länet och utses för en period som inte är längre än fyra år.