Kungörelser Gotland - ansökningar och beslut vid miljöprövningsdelegationen

I vänstermenyn listas aktuella ansökningar om miljötillstånd samt aktuella beslut om miljötillstånd för verksamheter på Gotland beviljade  av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Ansökningar

Den som vill yttra sig över ansökan kan göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Stockholm inom en yttrandetid, se respektive kungörelse för sista datum. Skicka gärna yttrandet digitalt via e-post.

Beslut

Tillståndsbesluten kan överklagas inom en överklagandetid, se respektive beslut för sista datum. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till Länsstyrelsen i Stockholm via e-post eller papperspost.

 Kungörelser under miljöprövningsprocessen

MPD-processen

 Verksamheter med miljöpåverkan

Miljöprövningsdelegationen i Stockholm beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

>> Miljöprövningsdelegationen

>> Prövning av miljöfarlig verksamhet