Trafikföreskrifter

Länsstyrelsen kan genom så kallade lokala trafikföreskrifter besluta om hastighetsbegränsning på statliga och enskilda vägar utanför tättbebyggt område (aktuell kommun beslutar inom tättbebyggda områden), samt om vissa andra typer av trafikregler, såsom omkörningsförbud, parkeringsförbud samt stopp- eller väjningsplikt.

Hastighetsbegränsningen på en viss väg eller vägsträcka får ändras om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön, enligt trafikförordningen (1998:1276).

Oberoende av vilken hastighetsbegränsning som gäller på en väg är varje fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och köra långsammare om det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt, väglaget eller om barn rör sig utmed vägen, enligt trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.  

Så här ansöker du

Det finns ingen blankett eller formulär för en ansökan. Formulera dig fritt och beskriv följande: 

  • vilken väg och sträcka som avses, markera sträckan på en bifogad karta 
  • vilken hastighetsbegränsning du önskar 
  • skälen för att hastighetsbegränsningen bör sänkas 
  • dina person- och kontaktuppgifter

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för ansökan.

Ansökan skickar du till Länsstyrelsen via e-post eller med vanlig post adressen hittar du längst ned till vänster på sidan.  

Länsstyrelsens handläggning Länsstyrelsen skickar ut ansökningar på remiss, i allmänhet till Trafikverket Region Stockholm, Polismyndigheten, aktuell kommun och företrädare för eventuell kollektivtrafik som berörs.

Remisstiden är minst fyra veckor. Remissvaren brukar sändas till sökande för eventuella synpunkter innan Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.

Sammantaget innebär detta att handläggningstiden är minst 2–3 månader. Vid bifall till ansökan meddelar Länsstyrelsen en lokal trafikföreskrift som utmärks med vägmärke på platsen genom Trafikverket Region Stockholms försorg. Vid avslag på en ansökan kan överklagande ske till Transportstyrelsen.