Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kommunens beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan överklagas till Länsstyrelsen.

Vad ska vara med i ett överklagande

I överklagandet bör du skriva på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras och varför. Det måste också framgå vem det är som klagar. Glöm inte att lämna kontaktuppgifter. 

Vart ska överklagandet skickas och när

Överklagande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade skickar du till den kommun som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av kommunens beslut hur lång tid du har på dig. Normalt är det tre veckor efter att man blivit delgiven beslutet. Tänk på att delgivning kan ske på olika sätt.  

Överklagandet måste komma in i rätt tid för att det ska prövas. Det är kommunen som fattat beslutet som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar kommunen överklagandet med dina övriga handlingar till Länsstyrelsen.  

Du kan inte få anstånd med att överklaga, däremot kan man ofta få anstånd med att komplettera sitt överklagande om man kontaktar Länsstyrelsen. 

Det kostar inget att överklaga

Det tas inte ut någon avgift om man överklagar kommunens (eller Länsstyrelsens) beslut.  

Ombud och fullmakt

Om du väljer att anlita ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Länsstyrelsens handläggning

Länsstyrelsen ska av kommunen få de handlingar som kommunen grundat sitt beslut på. Läkarintyget tillmäts stor betydelse i ärenden som avser parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Läkarintyget bör innehålla följande uppgifter:

  • Om du kör bil själv, bör det framgå hur långt du kan gå med hjälpmedel och hur långt du kan gå utan hjälpmedel.
  • Om du inte kör bil själv, bör det även framgå om du kan sitta och vänta medan föraren parkerar bilen, samt läkarens beskrivning av anledningen till att du inte själv kan sitta och vänta. Vidare bör intyget beskriva ditt behov av hjälp utanför fordonet.  

När ärendet är utrett fattar Länsstyrelsen sitt beslut. Ärendena avgörs i den ordning de kommit in.

Handläggningstiden är cirka en månad.  

Delgivning

I ärenden som gäller överklaganden av parkeringstillstånd för rörelsehindrade använder Länsstyrelsen sig oftast av förenklad delgivning. Du får, i samband med att ditt ärende registreras, ett meddelande om att Länsstyrelsen kommer att använda förenklad delgivning. 

När Länsstyrelsen fattat beslut i ärendet skickas beslutet i ett vanligt brev till den adress som du angett. Dagen efter att beslutet expedierats skickas ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet avsänts. Av meddelandet framgår vilken dag som är den sista dagen att överklaga Länsstyrelsens beslut. Tänk därför på att meddela Länsstyrelsen om du ska flytta eller befinna dig på en annan adress en längre tid.   

Vad vi på Länsstyrelsen kan, och inte kan, hjälpa till med

Länsstyrelsen kan ge allmänna upplysningar av mer formell art. Om du har ett pågående ärende kan vi svara på frågor om handläggningen i det ärendet. Något besked om hur det kommer att gå i ärendet kan inte ges förrän ett slutligt beslut har fattats.  

Länsstyrelsen ger inte juridisk rådgivning. Om du till exempel vill ha råd om hur du bör formulera ett överklagande så kan du vända dig till en jurist- eller advokatbyrå.

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut eller handläggning

Om du anser att Länsstyrelsen har beslutat fel och vill att beslutet ska ändras kan du överklaga beslutet till Transportstyrelsen.

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets beteckning, redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, och hur du anser att beslutet ska ändras. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, bör du skicka med dessa. Överklagandet skickas till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och vidarebefordrar det sedan, tillsammans med dina övriga handlingar, till Transportstyrelsen. Om du inte överklagar i rätt tid avvisas överklagandet. Det innebär att den högre instansen inte prövar ditt överklagande, och Länsstyrelsens beslut kan då inte ändras.