Offentligheten och diariet

Alla myndigheter är skyldiga att registrera alla ärenden som finns hos myndigheten. Detta register kallas för diarium. I diariet registreras dagligen nya ärenden och handlingar till pågående ärenden.

Vi behöver inte registrera handlingar som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet, till exempel pressklipp, reklamtryck, statistiska meddelanden, begäran om att få en handling.

Ta del av handlingar

Övervägande delen av en myndighets handlingar är så kallade allmänna handlingar. Varje medborgare har rätt att ta del av dem om de är offentliga, det vill säga om de inte bedöms att de är hemliga. Du kan besöka Länsstyrelsen eller begära att få en kopia från oss.

Det är alltid gratis att ta del av handlingen här hos oss, men om du begär kopior finns det regler för när vi ska ta ut en avgift. Läs mer i dokumentet Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.

Bedömningen kan överklagas

Om vi nekar till att lämna ut en handling, för att hela eller delar av den är hemlig, så har du rätt att få ett beslut om det. Vi är skyldiga att informera dig om din möjlighet. Du kan sedan överklaga beslutet, det vill säga få riktigheten i beslutet prövad.

Kontakta oss

Har du frågor om ärenden eller vill ta del av en allmän handling bör du i första hand vända dig till Registraturen telefon 010-223 10 00 eller via e-post: Stockholm@lansstyrelsen.se

Vill du ha information om ett enskilt ärende, kontakta då ansvarig handläggare.