Yrkesinriktade svenskutbildningar underlättar för utrikesfödda att få arbete

Utrikesfödda som har studerat svenska för yrkesutbildade (Sfx) uppvisar högre sysselsättningsgrad jämfört med dem som har läst ordinarie svenska för invandrare (Sfi) i Stockholms län. Två år efter avslutad utbildning är 67 procent av Sfx-studenterna i arbete. Det visar en färsk utvärdering som Länsstyrelsen låtit göra.

​Till skillnad från Sfi fokuserar Sfx på ett specifikt yrkesspråk. Sfx-utbildningarna riktar sig åt utrikesfödda som har en yrkesutbildning – till exempel bussförare, pedagoger och medicinsk personal – från sitt hemland. Syftet med Sfx är att förkorta tiden till arbete eller företagande för de studerande. Den första Sfx-utbildningen startade 2001 i Södertälje på initiativ av en av Länsstyrelsens medarbetare. I dag finns nio sådana utbildningar i Stockholms län.

En aktuell utvärdering av samtliga Sfx-utbildningar visar positiva resultat och att syftet med dessa till stor del uppfylls. I genomsnitt har 67 procent av de studerande ett arbete två år efter avslutad utbildning. Motsvarande siffra för Sfi-studenter är 58 procent. 5 procent av Sfx-studenterna befinner sig i fortsatta studier två år efter avslutad utbildning, samma siffra gäller för Sfi-studenter.

– Det är mycket glädjande att utvärderingen slår fast att Sfx-utbildningarna leder till högre sysselsättning då språk och arbete är viktiga nycklar för nyanländas etablering, säger Sam Yildirim, initiativtagare till Sfx och utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Drygt 85 procent av de personer som läst utbildningen svenska för lastbilsförare respektive bussförare har någon typ av förvärvsarbete två år efter avslutade studier.

Gällande de akademiska utbildningarna har mer än hälften fått ett kvalificerat arbete med krav på högskoleutbildning två år efter avslutad Sfx-utbildning. 76 procent som har läst utbildningen för medicinsk personal har fått någon typ av tjänst som kräver högskoleutbildning efter två år. För studenterna med ingenjörsinriktning är siffran 63 procent. De som har läst svenska för ekonomer/jurister/samhällsvetare visar en motsvarande siffra på 62 procent och för svenska för pedagoger är siffran 54 procent.

Förutom att majoriteten av Sfx-studenterna får ett arbete efter avslutade studier visar utvärderingen att Sfx-utbildningarna även ger andra mervärden i form av yrkesrelevanta svenskkunskaper, snabbare inlärningstakt, stärkt yrkesidentitet och en miljö som främjar motivation och egenmakt.

– Sfx är bra för både individen och samhället. Vår förhoppning är att fler invånare i Stockholms län får möjlighet att delta i en Sfx-utbildning och att fler regioner i landet startar liknande yrkesspecifika svenskundervisningar, säger Sam Yildirim.

Om studien

Studien är en tvillingstudie. För att få en rättvis bild av Sfx:s effekter på individnivå har deltagarna i studien jämförts med en kontrollgrupp som studerat Sfi i Stockholms län. Varje individ i Sfx-gruppen har matchats med en individ i Sfi-gruppen avseende ålder, kön, födelseregion, utbildningslängd, tid i Sverige, av vilka skäl de har beviljats uppehållstillstånd och ursprungslandets Human Development Index (HDI). Utvärderingen finansieras av Tillväxtverket via Jämställd tillväxt Stockholm.

Om Sfx-utbildningarna

Sfx-utbildningarna finns endast i Stockholms län. Länets samtliga kommuner har ingått en överenskommelse, som förvaltas av Storsthlm, för att arbeta regionalt med Sfx, vars syfte är att tillvarata utrikesföddas yrkeskompetens. I dag finns nio utbildningar: svenska för bussförare, företagare, hantverkare, ingenjörer, lastbilsförare, medicinsk personal, pedagoger, programmerare samt svenska för ekonomer, jurister och vissa samhällsvetare. Läs mer på www.sfx.se.

Läs rapporten

Här finns hela rapporten om utvärderingen av Sfx-utbildningarna.

En sammanfattande presentation av utvärderingen finns här.