Länsstyrelsen beslutar om stöd till bredband i skärgården

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om stöd till bredband om 57,5 miljoner kronor till Stockholms skärgårdsnät AB. Stockholms skärgårdsnät omfattar öarna Harö, Runmarö, Nämdö, Ornö och kringliggande öar i Haninge och Värmdö kommuner. Stödet beviljas inom ramen för landsbygdsprogrammet, som finansieras gemensamt av svenska staten och Europeiska jordbruksfonden. Den omfattande utbyggnaden beräknas vara klar under hösten 2020.
Bredbandsutbyggnad

​– Det här är ett viktigt beslut för skärgårdens digitala utveckling. I den regionala digitala agendan för Stockholms län har regionen gemensamt beslutat om målet att alla hushåll och företag bör ha tillgång till snabbt bredband. Genom att bredbandsstödet i Landsbygdsprogrammet går till områden där behoven är störst, säkerställer vi att det målet uppfylls, säger landshövding Chris Heister.

Beslutet innebär att alla de medel till stöd för bredbandsutbyggnad som hittills beviljats i Stockholms län har gått till skärgården. I maj 2016 beslutade länsstyrelsen att bevilja stöd till bredbandsutbyggnaden i Österåkers skärgård med 97 miljoner kronor. Hur besluten fattas om stöd till bredband framgår av den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet. Det statliga stödet till bredbandsutbyggnad går till områden där det inte är kommersiellt intressant att bygga ut.

Ytterligare åtta stödsökande, med ansökningar om totalt 42 miljoner kronor väntar på beslut.

– De har väntat på besked under lång tid. Innan vi ser hur mycket nya medel vi eventuellt får kommer vi avvakta med att mobilisera för nya ansökningar, säger Maria Malmlöf, som handlägger stöden. 

Regeringen har annonserat att ytterligare stödmedel ska tillföras landsbygdsprogrammet under 2017. Länsstyrelsen har inte fått besked om när under året det blir. Bredbandsprojekt som inte beviljats stöd i den här beslutsomgången flyttas över till nästa beslutsomgång i väntan på nya medel.

Länsstyrelsen har även regeringsuppdraget att koordinera bredbandsutvecklingen i länet och stödja kommuner och lokala initiativ. Uppdraget genomförs utifrån en egen handlingsplan kopplad till den digitala agendan för Stockholms län.

– Vi kommer att ta kontakt med de projekt som ännu inte beviljats stöd. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har nästan nått halvtid. Med en oklar tillgång till bredbandstöd är det viktigt att vi tillsammans tittar på deras möjligheter och vägval för att nå en utbyggnad. Kommunerna måste också involveras i diskussionen, säger Claes Johansson, regional bredbandskoordinator.

Mer information

Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Jordbruksverkets information om bredbandsstöd.

Den digitala agendan för Stockholms län.

Den regionala handlingsplanen för digital infrastruktur.