Länets invånare fortsatt nöjda med livet – men är otryggare

Trenden håller i sig – cirka 90 procent av invånarna i Stockholms län trivs med sitt boende och sitt arbete, har en meningsfull fritid och är nöjd med livet i helhet. Det visar Länsstyrelsens senaste medborgarundersökning. Däremot uppger fler länsinvånare, jämfört med undersökningen som gjordes för två år sedan, att de känner sig otrygga.

Länsstyrelsens medborgarundersökning, med frågor som spänner över flera områden, har genomförts vartannat år sedan 2011. Liksom tidigare undersökningar visar årets resultat på en generell nöjdhet bland länets invånare – 92 procent svarar att de på det hela taget är nöjda med livet.

– Det är glädjande att länsinvånarna trivs med sin tillvaro och tycker att Stockholms län är ett attraktivt län att bo, leva och verka i, säger Åsa Ryding, vikarierande landshövding i Stockholms län.

Medborgarundersökningen 2017 visar också att majoriteten (57 procent) av länsinvånarna är nöjda med sin ekonomi, vilket är en något högre andel jämfört med föregående undersökning. Utvecklingen är också positiv sett till att det är färre som har svårt att betala sina räkningar och som oroar sig för sin ekonomi. Även andelen som oroar sig för att bli arbetslösa har minskat.

– Sett till den starka ekonomiska utvecklingen och den sysselsättningstillväxt som skett i Stockholms län de senaste åren är det inte särskilt förvånande, men alltjämt är det roligt att se den förändringen, säger Per Bark, chefsanalytiker på Länsstyrelsen.

Ökad otrygghet efter terrordådet

Trots att länsinvånarna på ett övergripande plan är nöjda med sin tillvaro ökar känslan av otrygghet. Flera av de största förändringarna i resultaten mellan 2015 och 2017 för länet som helhet finns i frågorna som handlar om trygghet.

Vid årets undersökning uppger 41 procent att de har upplevt otrygghet i sitt bostadsområde under kvälls- och nattetid. Närmare 60 procent har ofta, ibland eller sällan upplevt otrygghet när de vistas i Stockholms centrala delar under den senaste tolvmånadersperioden. 10 procent uppger att de ofta känner rädsla eller otrygghet när de besöker centrala Stockholm, vilket kan jämföras med 6 procent vid 2015 års mätning.

En orsak som ligger bakom ökad otrygghet är terrordådet i centrala Stockholm den 7 april 2017.

– Medborgarundersökningen genomfördes mellan februari och juni i år. Genom att jämföra svaren som inkom före och efter den 7 april ser vi att terrordådet ökade otryggheten, säger Per Bark.

Ljus framtidstro på jämställdhet

När det gäller synen på framtiden inom olika samhällsområden är det framförallt jämställdhet, följt av utbildning och miljö som länsinvånarna tror kommer utvecklas till det bättre på 10–15 års sikt. Samhällsområden som fler tror kommer utvecklas till det sämre är trafik (trängsel), trygghet och integration.

Sammantaget ser personer med utländsk bakgrund ljusare på framtiden än personer med svensk bakgrund, liksom att unga har en mer optimistisk framtidssyn än övriga åldersgrupper.

Exempel på fler resultat från årets undersökning

  • 71 procent kan betala en utgift på 12 000 kronor utan att be om hjälp eller låna.
  • Drygt hälften oroar sig för sin nuvarande eller kommande äldreomsorg.
  • 19 procent oroar sig för att bli arbetslösa.
  • Universiteten och polisen har högst förtroende bland de samhällsinstanser som undersökts.
  • Drygt 75 procent uppfattar sig som ganska eller mycket miljömedvetna.
  • Åldersgruppen 65–85 år är den åldersgrupp som uppfattar sig som miljömedvetna i störst utsträckning.
  • 9,5 procent har två timmar eller mer i restid till och från arbete/studier.

Siffrorna som anges här är länsgemensamma. Undersökningen visar dock att det finns skillnader mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund, särskilt inom områdena ekonomi och boende. Det finns också vissa skillnader i svaren mellan kommuner och stadsdelar, samt mellan åldersgrupper och kön.

Om Medborgarundersökningen 2017

Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldern 18-85 år inom Stockholms län. Sammanlagt 7 500 invånare har svarat på årets undersökning, det är en svarsfrekvens på 42 procent. Undersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm. Frågorna berör invånarnas syn på sitt boende, arbete, fritid, förtroende för olika samhällsfunktioner med mera. Motsvarande undersökningar genomfördes 2011, 2013 och 2015.

Läs mer

Läs en längre sammanfattning av Medborgarundersökningen 2017 i nyhetsbrevet "Nutid & framtid".

Bilagor med resultat uppdelat på länet, kommun- och stadsdelsnivå finns på den här sidan

Här hittar du resultatet från tidigare års medborgarundersökningar.