Kartläggning av miljögifter i Mälarens bottnar

Under hösten utförs en stor undersökning i Mälaren för att kartlägga innehållet av miljögifter i bottnarna. Prover på bottensediment kommer att tas upp från 42 platser från väst till öst i hela Mälaren för att mäta halten miljögifter.

– Vi vet att det finns en rad olika miljögifter i Mälaren, men vi har fortfarande dålig kunskap om hur mycket och vad som finns var. Mälaren är bland annat dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, och därför är det extra viktigt att kartlägga förekomsten av miljögifter i Mälaren, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Stockholm.

De miljögifter som nu undersöks är utpekade som särskilt viktiga att få bort från naturen och samhället. Det handlar om ämnena PFAS, PCB, PAH, TBT, metaller, PBDE och dioxiner.

– Underlaget som tas fram ska användas för att fastställa om dessa ämnen finns i halter under de gränsvärden för så kallad "god status" inom det gemensamma europeiska vattenförvaltningsarbetet. Om god status inte uppnås i Mälaren behöver åtgärder sättas in för att nå god status. I nästa skede kommer resultaten att användas till att spåra varifrån miljögifterna kommer till Mälaren, säger Håkan Johansson.

Undersökningen bidrar även till att kartlägga förekomsten av mikroplaster i Mälarens sediment i ett forskningsprojekt som utförs av Örebro universitet.

Undersökningen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) samt Mälarens vattenvårdsförbund, inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Målet med EU-projektet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vattendragen.

Arbete pågår med att kartlägga miljögifter i Mälaren. Här skiljs de översta två centimetrarna av sedimentet av. Foto: Håkan Johansson 

Fakta miljögifter

Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på människa och miljö när de släpps ut. De är giftiga, kan vara långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att spridas i miljön. Det här gäller både vissa organiska ämnen, som PCB, och vissa oorganiska ämnen, som metaller. Vissa är bioackumulerande, det vill säga de ansamlas i levande organismer och halterna stiger kontinuerligt vid exponering.

Läs mer om miljögifter

Kemikalieinspektionen, www.kemi.se
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se
Havet.nu, www.havet.nu

Om Mälarens vattenvårdsförbund

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation som bedriver miljöövervakning i Mälaren. Förbundet är även ett forum för information om miljötillståndet i Mälaren och ett organ för samverkan kring vattenvårdande åtgärder i Mälaren. De 54 medlemmarna utgörs av nationella myndigheter, kommuner och länsstyrelser, större företag, branschorganisationer och ideella organisationer runt Mälaren.
www.malaren.org

Om LIFE IP Rich Waters

Rich Waters är det första svenska projektet som finansieras inom EU:s miljöfond LIFE IP. Projektet startade i januari i år och ska pågå under 7,5 år. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som utgör Norra Östersjöns vattendistrikt. LIFE IP Rich Waters består av ett 20-tal delprojekt, som genomförs av 35 myndigheter, kommuner, företag, forskningsinstitut och vattenvårdsförbund. www.richwaters.se

 


​Kontakt:

Håkan johansson
Miljöhandläggare Länsstyrelsen Stockholm
hakan.a.johansson@lansstyrelsen.se
010-223 13 91

Ingrid Hägermark
Mälarens vattenvårdsförbund
070-580 51 68