Samrådsyttrande över Sollentuna översiktsplan

Sollentuna kommun arbetar med tydliga stadsbyggnadsmål för en hållbar stadsutveckling och för att möta en väntad befolkningsutveckling. Framtida eventuella spårutbyggnader och riskfrågor längs E4 och ostkustbanan är några frågor som måste hanteras vidare liksom avvägningar kring riksintressen och allmänna intressen skriver Länsstyrelsen i sitt yttrande.

Sollentuna kommun lyfter i förslaget till översiktsplanen fram tydliga stadsbyggandsmål som går i linje med den utvecklingen och förslag till satsning i regionala kärnor som utställningsförslaget till regional utvecklingsplan 2050 tar upp. Kommunens förväntade befolkningsprognos är att gå från dagens 71 000 invånare till 85 000 till år 2026.

– En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar och möjliggör för en kortare och smidigare detaljplaneprocess. Kommunen visar att de vill driva ett aktuellt strategiskt planarbete där många av de tuffa utmaningar som kommunen har att hantera behandlas. I vissa avseenden efterfrågar vi dock en ännu tydligare redovisning av hur avvägningar har gjorts gentemot riksintressen och allmänna intressen, säger Karin von Sydow, översiktsplanerare på Länsstyrelsen.

Kommunen har många utmaningar att hantera, framförallt inom riksintressen för kommunikationer.

– Både ostkustbanan och E4an löper genom kommunen och en stor del av stadsutvecklingen ligger, helt naturligt, längs dessa stråk. I vårt yttrande påpekar vi att framtida spårutbyggnader och riskfrågor utefter dessa måste hanteras tydligare i kommunens efterföljande planering. Vissa delar bygger på samarbeten mellan staten och kommunen, säger Karin von Sydow.

I översiktsplanen lyfts intressanta förslag fram till att kunna utveckla områden som idag inte har en given kollektivtrafiktillgång, till exempel förslaget till ny linbana till Väsjöområdet.

Läs hela yttrandet här