Pågående och planerade åtgärder för länets förorenade områden

I Stockholms län finns i dag cirka 11 300 konstaterat eller misstänkt förorenade områden. Av dessa har drygt 1 000 områden åtgärdats helt eller delvis. Länsstyrelsen har sammanställt nuläge och planerade insatser i ett nytt regionalt program för efterbehandling av förorenade områden.
Kagghamra/Sjöbergs varv i Botkyrka kommun. Foto: Länsstyrelsen.

Under åren 1998–2015 kartlade och riskklassade Länsstyrelsen områden i länet med potentiellt förorenad mark efter nedlagd verksamhet. Arbetet fortsätter nu med att undersöka och åtgärda prioriterade förorenade områden.

Samtidigt växer antalet förorenade områden i Länsstyrelsens databas i takt med att provtagningar görs och föroreningar konstateras på områden där det tidigare endast funnits misstankar.

– Länet har en lång historia av industriell verksamhet och det finns en hög andel förorenade områden här, samtidigt har vi ett högt tryck på att ta mark i anspråk för till exempel bostadsbyggande där det tidigare förekommit industriell verksamhet, säger Heidi Himmelskog, miljöhandläggare på Länsstyrelsen.

– Nya utmaningar som vi lyfter i programmet och som behöver prioriteras i det fortsatta åtgärdsarbeten är bland annat båtuppställningsplatser som läcker tributyltenn (TBT) och gamla brandövningsplatser som läcker polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), fortsätter Heidi Himmelskog.
 
Här finns de tio högst prioriterade förorenade områdena för sanering i Stockholms län, oktober 2017.

OmrådeFörorening alt. tidigare verksamhet
Oxundasjön /RosersbergsvikenPCB-förorening
Nynäs Refining ABOljeraffinaderi
LM Ericsson, StockholmYtbehandlingsindustri
Gasverket, VärtanFörorenad sediment
Gasverkstomten, Hjorthagen, StockholmGasverk m.m
Stockholms Superfosfatfabrik AB, KvarnholmenOorganisk kemisk industri
Edsbro masugn, NorrtäljeJärn-stål-och manufakturindustri
Vinterviken StockholmKrut- och sprängämnestillverkning
Igelstatomten, SödertäljeTräimpregnering
Kagghamra/Sjöbergs varv, BotkyrkaTräimpregnering, varv

Vem ska bekosta sanering?

Enligt miljöbalken ska i första hand den som förorenat stå för saneringen av förorenade områden. Många föroreningar orsakades för länge sedan varför det är svårt att ställa någon till ansvar.

För områden som har främst riskklass 1 och 2 där ansvarig saknas kan kommuner söka bidrag hos Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen för utredning eller efterbehandling.

– I dagsläget finns det tre pågående statligt finansierade åtgärdsprojekt från prioriteringslistan. Det är i Vinterviken i Stockholm stad, Igelstatomten i Södertälje kommun samt Kagghamra/Sjöbergs varv i Botkyrka kommun som tillsammans har fått cirka 150 miljoner kronor i stöd för sanering. Under 2018 kan ytterligare något område bli aktuellt för statligt bidrag till åtgärder, till exempel Edsbro masugn eller Norrtälje hamn, säger Heidi Himmelskog.

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län år 2018–2020

Tidigare nyhet om den statliga finansieringen för efterbehandling av Igelstatomten

 

​Kort om förorenade områden

Vad är ett förorenat område?

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett förorenat område kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.

Hur vet man om ett förorenat område är farligt och vad händer då?

I arbetet med att nå miljömålet "Giftfri Miljö" har Länsstyrelsen inventerat och samlat in information om de mest angelägna områdena och gjort en riskklassning utifrån den informationen. De områden som bedömdes ha störst risk för att vara förorenade har och kommer prioriteras för undersökningar.

Om undersökningarna visar att området är förorenat och att det innebär en risk för miljön och människors hälsa, krävs någon form av åtgärd. Åtgärder kan till exempel innebära att föroreningen grävs bort, behandlas på plats eller att dess spridning begränsas.

Hur många finns det och hur lång tid tar det att åtgärda?

Totalt har cirka 83 000 platser lokaliserats i landet där någon form av miljö- och hälsofarlig verksamhet förekommit och som kan ha orsakat mark- och vattenföroreningar. Arbetet med undersökningar och saneringar pågår men det tar tid. Åtgärder av enbart de värst förorenade områdena beräknas ta cirka 40 år i anspråk och kosta minst 45 miljarder kronor. I Stockholms län finns i dag kännedom om cirka 11 300 områden.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med förorenade områden