Länsstyrelsens yttrande över förslag till ny regional utvecklingsplan

Landstinget har lämnat ett förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen, RUFS, uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling. Planen har arbetats fram med deltagande av ett stort antal regionala aktörer och har en viktig och angelägen uppgift som långsiktig, sammanhållande gemensam plan för länet.

– Länsstyrelsen välkomnar ambitionen att planen ska vara vägledande för både planerings- och tillväxtfrågor. Samtidigt noterar vi att flera förslag för genomförande och uppföljning, med utgångspunkt i regional tillväxt, överlappar redan befintliga strukturer och pågående insatser. I Länsstyrelsens remissvar efterfrågar vi större tydlighet i ett antal strategiska planerings- och tillväxtfrågor, säger Åsa Ryding, vikarierande landshövding vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ser positivt på planens höga ambitioner inom miljöområdet, till exempel på inriktningen för minskad klimatpåverkan, och vill uppmärksamma att ambitionerna måste säkerställas i genomförandet av planen.

Plankartans markanvändning bygger på nuvarande bebyggelse och på inriktningen i den nuvarande utvecklingsplanen. Inriktningen i RUFS 2050 är fortsatt utbyggnad och utveckling med betoning på tät, sammanhållen kollektivtrafiknära bebyggelse, främst i de regionala stadskärnorna, i stationsnära lägen och i befintliga stadsområden. Den inriktningen står Länsstyrelsen bakom. 

– Stockholms regionala utvecklingsplan med tydliga strategiska ställningstaganden kring markanvändning är betydelsefull och underlättar för kommunernas översiktsplanering samt mellankommunal samordning, säger planchef Tatjana Joksimović. 

Några strategiska planeringsfrågor kvarstår

Länsstyrelsen bedömer dock att några strategiska planeringsfrågor rörande riksintressen, hälsa och risk och säkerhet, kvarstår att hantera:

  • Planförslaget saknar en tydlig redovisning av riksintressen och hur de har beaktats. Länsstyrelsen kan därför inte uttala sig om dessa tillgodoses utifrån förslaget.
  • Delmålet om buller och luftkvalitet i förslaget har alltför låg ambitionsnivå och kan medverka till att miljökvalitetsnormen för luft inte följs.
  • Planen ska ge vägledning och stöd för kommunerna i mellankommunala frågor vid olika typer av markanvändning. Planförslaget ger inte nödvändigt stöd för avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen. En tydlig redogörelse för de ställningstaganden kring markanvändning som gjorts i plankartan saknas.
  • Frågor gällande hälsa, risk och säkerhet har inte hanterats i tillräcklig utsträckning.
  • Planförslaget saknar tydliga strategier för hur negativ hälsopåverkan kan undvikas i de täta stadsmiljöer som planeras. 

Utöver detta behöver samspelet mellan transportinfrastruktur, bebyggelseutveckling och förutsättningar att nå klimatmålen en samlad beskrivning.

– Ämnena är väl beskrivna var för sig, men det saknas en samlad beskrivning av framtidens hållbara samhällsplanering där dessa tre områden är tätt sammanflätade, säger planchef Tatjana Joksimović.

Synpunkter på planen som underlag för den regionala tillväxtpolitiken

RUFS 2050 har som ambition att vara ett underlag för den regionala tillväxtpolitiken. Länsstyrelsen har i rollen som regional tillväxtansvarig myndighet lämnat följande synpunkter:

  • Det regionala tillväxtarbetet syftar till att binda samman flera olika politikområden. Men kopplingen i planen till flera strategiska dokument är svag. Det gör att RUFS 2050 ger begränsad vägledning för det regionala tillväxtarbetet.
  • Den fysiska planeringen och tillväxtplaneringen verkar i olika tidsperspektiv. För att planen ska fungera som ett vägledande dokument behöver detta beskrivas tydligare.
  • Nulägesbeskrivningarna ger inte en rättvisande bild av pågående aktiviteter och de komplexa samband som påverkar det regionala tillväxtarbetet. Detta skapar en otydlig ansvarsfördelning. ​

Läs mer

Länsstyrelsens yttrande över förslag til ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050 här

Till utställningsförslaget av RUFS 2050 på Landstingets webbplats