75 miljoner investeras för stärkt kompetensförsörjning

75 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i fem projekt som ska stärka kompetensförsörjning och etablering av nyanlända i Stockholmsregionen. Tre av projekten handlar om sammanhållna satsningar på unga nyanlända. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Stockholm den 4 december.

De senaste åren har länets kommuner tagit emot ett stort antal nyanlända personer, varav många barn och unga. Gymnasiekompetens är i dag viktigt för att komma in på arbetsmarknaden, men i dagsläget går endast cirka 7 procent av de unga nyanlända vidare från språkintroduktion till nationellt gymnasieprogram.

Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen – har nu beslutat att pengar från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i tre projekt i länet som ska utveckla fler, effektiva och mer långsiktiga insatser för att unga nyanlända ska gå vidare till gymnasiet, Komvux, högre utbildning eller arbete. 

  • Solna stad beviljas knappt 27 miljoner kronor för att i projektet FIA stärka kompetenser och samverkan mellan skola, kultur och fritid, föreningsliv och det lokala näringslivet.
  • Nynäshamns kommun, som beviljas drygt 15,5 miljoner kronor, ska i projektet Vägval unga samordna arbetet mellan skola, olika förvaltningar, civila samhället och sociala företag.
  • Stockholms stad har fått drygt 12,5 miljoner kronor till projektet Start Stockholm för att på liknande vis utveckla olika vägar till studier eller arbete, bland annat genom fördjupad studie- och yrkesvägledning och psykosocialt stöd.

– Det är mycket viktigt att de unga som kommer till Sverige och Stockholmsregionen snabbt kommer in i studier och arbete. Dessa tre projekt ska nå drygt 800 unga nyanlända och ambitionen är också att fler kommuner i länet kan dra nytta av de metoder och arbetssätt som utvecklas, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Övriga två projekt som nu beviljats ekonomiskt stöd från ESF är:

  • Stockholms Nyföretagarcentrum ska i samverkan med sju kommuner i länet utveckla tidiga entreprenörskapsinsatser inom svenskundervisningen för nyanlända. Projektet Svenska för entreprenörer beviljas drygt 7,7 miljoner kronor.
  • Länsstyrelsen Stockholm ska i samverkan med Storsthlm, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet i länet. I projektet Kompetensarena Sthlm, som beviljas 12 miljoner kronor, ska vuxenutbildningen, Komvux, yrkesinriktad svenskundervisning och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar samordnas och stärkas.

Tillsammans med projekten Etableringscentrum, Etableringslyftet, Hållbar motorbransch och Vux 2.0, som tidigare beviljats sammanlagt 123 miljoner, har Strukturfondspartnerskapet under 2017 beslutat om knappt 200 miljoner kronor för stärkt kompetensförsörjning och en sammanhållen etablering och inkludering av nyanlända.

– Kompetensförsörjningen är en av Stockholmsregionens största utmaningar på sikt. Vi behöver utveckla olika insatser, både från det offentliga och i samverkan med näringsliv och civilsamhälle för att öppna dörrar så att fler kommer ut på arbetsmarknaden, säger Jelena Drenjanin.

Om Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län

Strukturfondspartnerskapet är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen. Strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Strukturfonderna 2014–2020 i Stockholm ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom investeringar för en attraktiv, smart, hälsosam, grön och inkluderande stad.

Läs mer

>> Läs mer om de övriga Socialfondsprojekten i Svenska ESF-rådets projektbank.

>> Läs mer om de övriga Regionalfondsprojekten i Tillväxtverkets projektbank.

>> Läs mer information om Strukturfondspartnerskapet och strukturfonderna.