40 miljoner investeras i digitalisering och öppna data

Digitaliseringen innebär utmaningar på olika nivåer i samhället. Nu kraftsamlar Stockholmsregionens aktörer för att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen skapar. Strukturfondspartnerskapet har nyligen beslutat att 40 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska investeras i två sammanhållna strategiska satsningar, som ska utveckla regionens testmiljöer och tillgängliggöra öppna data för små och medelstora företag.

​Stockholmsregionen anses vara en av världens mest konkurrenskraftiga regioner inom informations- och kommunikationsteknologi, med en stor koncentration av kunskapsintensiva företag. I regionen finns flera hubbar för nystartade tech-företag och de senaste åren har många snabbväxande företag med innovativa applikationer inom branscher som bank och finans, digitala spel och musikindustrin fått internationell uppmärksamhet.

Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen ­– har beslutat att tilldela två projekt sammanlagt 40 miljoner kronor från ERUF i arbetet för en smart stad.

Inom den offentliga sektorn har myndigheter, kommuner och landsting stora mängder data med stor potential att kommersialiseras i form av nya produkter och tjänster. Stockholms stad ska därför tillsammans med Storsthlm och övriga 25 kommuner i länet stärka detta arbete i projektet Öppna data i Stockholmsregionen.

Projektet, som beviljas 15 miljoner kronor, ska bland annat utveckla gemensamma standarder och tillgängliggöra samt stimulera användning av öppna data bland företag i Stockholmsregionen. Med öppna data avses här digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar, exempelvis upphovsrätt och patent.

– Det finns en stor och delvis outforskad tillväxtpotential inom detta område. Projektet innebär ett gemensamt startskott för arbetet i länet, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholm.

Stockholmsregionen har också flera starka miljöer och plattformar som samlar akademi, näringsliv och offentlig sektor. KTH ska i projektet Frontrunners for sustainable innovation, som beviljas 25 miljoner kronor, stärka och koppla ihop de tre strategiskt viktiga testmiljöerna Urban ICT Arena (Kista), Södertälje Science Park och Open Lab för att tillsammans stärka bland annat forskning, innovation och tillväxt i små och medelstora företag i Stockholmsregionen.

Bakom miljöerna i Kista, Södertälje och Open Lab finns också ett antal större företag, forskargrupper och offentliga aktörer. Sammantaget har de båda projekten, som ska samarbeta för att uppnå synergier, en bred regional förankring.

– De beviljade projekten ligger helt i linje med målbilderna i den digitala agendan för Stockholms län och det finns höga förväntningar på att dessa investeringar kan skapa nytta för de sammanlagt 700 företag som ska ingå i projektens insatser. Därutöver väntas satsningarna skapa långsiktigt hållbara strukturer, både genom den dataportal för öppna data som ska utvecklas och den samverkan som etableras mellan de tre miljöerna, säger Jelena Drenjanin.

Läs mer

Mer om den digitala agendan för Stockholms län.

Om Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län.