Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

Sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige, visar Länsstyrelsens kartläggning.

Trots det finns det inget som tyder på att prostitutionen skulle ha ökat i omfattning.

– Jämfört med många andra länder är problemen begränsade här. Men det behövs fler studier och uppföljningar för att vi ska få en tydligare bild, säger projektledare Amanda Netscher.

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige. I dag har slutrapporten överlämnats till regeringen.

Av den framgår bland annat att:

  • Andelen individer i Sverige som köpt sexuella tjänster är relativt konstant över tid: omkring 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år har någon gång i sina liv köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året.

– Siffrorna är låga jämfört med andra nordiska och europeiska länder och stämmer ganska bra med tidigare mätningar, säger Amanda Netscher.

  • Prostitutionen på gatan uppskattas omfatta 200–250 kvinnor. Det är mer än en halvering sedan 1995.

– Minskningen på gatan har delvis att göra med den digitala och tekniska utvecklingen. Länsstyrelsens bedömning är att även förbudet mot köp av sexuella tjänster i Sverige kan ha bidragit till minskningen av prostitutionen, säger Amanda Netscher.

  • Antalet eskortannonser på internet har ökat markant. Nya och tidigare kartläggningar tyder dock inte på att antalet individer i prostitutionen har ökat.

– Sexuella tjänster säljs öppet via internet och är på så sätt sannolikt mer tillgängliga än någonsin. Det går i dag inte att säga hur många personer som är verksamma inom den typen av prostitution, men det finns heller inga tydliga tecken på att den har ökat, säger Amanda Netscher.

  • Ungdomsstudier visar att andelen pojkar som sålt sex är högre än andelen flickor, och att framför allt hbtq-killar utgör en stor andel av unga män med erfarenhet av sex mot ersättning.

– Detta är känt sedan tidigare och understryker vikten av att tillgängliggöra det stöd och den hjälp som dessa ungdomar har behov av, säger Amanda Netscher.

– Inför det framtida arbetet med att motverka prostitution och människohandel i Sverige behöver vi fundera på hur vi bättre ska kunna minska efterfrågan, säger Amanda Netscher.

Länsstyrelsen har i arbetet med rapporten identifierat ett antal kunskapsluckor när det gäller prostitutionens omfattning och former i Sverige. Det gäller bland annat ensamkommande barn, personer som vistas tillfälligt i Sverige, transpersoner och den dolda prostitutionen på till exempel massagesalonger.

För att skapa bättre förutsättningar för det preventiva arbetet när det gäller personer inom prostitutionen föreslår Länsstyrelsen att en myndighet eller annan aktör får i uppdrag att göra regelbundna och systematiska uppföljningar av prostitutionens omfattning på flera olika arenor.

Rapporten "Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning".