Upplösning av personalstiftelse

I en personalstiftelse är styrelsen under vissa villkor skyldig att fatta beslut om upplösning av stiftelsen (likvidation) oavsett vad som kan ha föreskrivits i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

Grunder för upplösning (likvidation)   

En personalstiftelse ska träda i likvidation (19 § tryggandelagen), om     

  1. stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt otillräckliga för sitt ändamål, 
  2. stiftelsens medel inte längre kan anses behövliga för sitt ändamål, 
  3. arbetsgivaren blivit försatt i konkurs, 
  4. arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen i samband därmed överföres till annan enligt bestämmelserna i 24 § i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).   

Det är också vanligt att en personalstiftelse upplöses genom att alla medel används upp för ändamålet, jfr p 2 ovan. Det kan antingen ske genom att arbetsgivaren gottgör sig för kostnader den haft inom ramen för stiftelsens ändamål eller genom att stiftelsen förbrukat medlen för ändamålet.   

Beslut om likvidation   

Personalstiftelsens styrelse fattar beslut om likvidation och ska lägga fram ett förslag till fördelning av stiftelsens medel. Förslaget ska hållas tillgängligt på arbetsplatsen och omedelbart tillställas förening som representerar arbetstagarna, se 17 § och 20 § 1 st tryggandelagen.   

Den som omfattas av stiftelsens ändamål äger hos tillsynsmyndigheten rätt att anmäla klander mot förslaget till fördelning inom en månad från den dag då förslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen, se 20 § 2 st tryggandelagen.   

Sedan medel vid stiftelses likvidation avsatts för den skuld stiftelsen själv kan ha ådragit sig, används återstående medel till att främja välfärd för dem som omfattas av stiftelsens ändamål, se 30 § 2 st tryggandelagen.   

Avregistrering

Eftersom en personalstiftelse alltid ska vara registrerad i stiftelseregistret måste styrelsen särskilt begära att stiftelsen avregistreras.   

Till begäran om avregistrering ska styrelsens beslut om att upplösa stiftelsen bifogas. Dessutom ska en slutredovisning bifogas som visar hur stiftelsens kvarvarande medel har använts. Slutredovisningen ska vara "nollad", det vill säga tillgångarna ska redovisas till 0 kronor och vara underskriven av styrelsen. Redovisningen ska även vara reviderad av behörig revisor.   

Länsstyrelsen kontrollerar att upplösning av personalstiftelsen har skett i enlighet med reglerna i tryggandelagen. Har upplösning skett på ett riktigt sätt får stiftelsen ett avregistreringsbeslut från Länsstyrelsen. En kopia av beslutet skickas till Skatteverket.