Upplösning av pensionsstiftelse

I en pensionsstiftelse är styrelsen under vissa villkor skyldig att fatta beslut om upplösning av stiftelsen (likvidation) oavsett vad som kan ha föreskrivits i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

Grunder för upplösning (likvidation)

En pensionsstiftelse ska träda i likvidation, om

  1. stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt otillräckliga för sitt ändamål, 
  2. stiftelsens medel inte längre kan anses behövliga för sitt ändamål, 
  3. arbetsgivaren blivit försatt i konkurs, 
  4. arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen i samband därmed överföres till annan enligt bestämmelserna i 24 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).    

Se även 19 § tryggandelagen. Det är vanligt att en arbetsgivare uppfyller sina åtaganden om pension genom att köpa pensionsförsäkringar och sedan gottgör sig för dessa kostnader ur stiftelsen, som därmed töms, jfr likvidationsgrunden 2. ovan.

Beslut om likvidation   

Pensionsstiftelsens styrelse fattar beslut om likvidation och ska lägga fram ett förslag till fördelning av stiftelsens medel. Förslaget ska hållas tillgängligt på arbetsplatsen och omedelbart tillställas förening som representerar arbetstagarna, se 17 § och 20 § 1 st tryggandelagen.   

Den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur stiftelsen äger hos tillsynsmyndigheten rätt att anmäla klander mot förslaget till fördelning inom en månad från den dag då förslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen, se 20 § 2 st tryggandelagen. Sedan medel vid likvidation avsatts för den skuld pensionsstiftelsen själv ådragit sig, betalar stiftelsen förfallna pensionsbelopp, se 21 § 1 st tryggandelagen.

Återstående medel används i första hand till inköp av försäkring för arbetstagares och efterlevandes pensionsfordringar, se 21 § 2 st 1 p tryggandelagen.   

I andra hand används medlen till understöd åt arbetstagare och efterlevande. Sådant understöd får ej överstiga skälig pension för arbetstagare med motsvarande anställningstid och anställningsförmåner, se 21 § 2 st 2 och 3 p tryggandelagen.   

Skulle medel finnas kvar i stiftelsen efter det används dessa till välgörande eller annat allmännyttigt ändamål som tillsynsmyndigheten bestämmer, se 21 § 2 st 4 p tryggandelagen.

Avregistrering   

Eftersom en pensionsstiftelse alltid ska vara registrerad i stiftelseregistret måste styrelsen särskilt begära att stiftelsen avregistreras.   

Till begäran om avregistrering ska styrelsens beslut om att upplösa stiftelsen bifogas. Dessutom ska en slutredovisning bifogas som visar hur stiftelsens kvarvarande medel har använts. Slutredovisningen ska vara "nollad", det vill säga tillgångarna ska redovisas till 0 kronor och vara underskriven av styrelsen. Redovisningen ska även vara reviderad av behörig revisor.   

Länsstyrelsen kontrollerar att upplösning av pensionsstiftelsen har skett i enlighet med reglerna i tryggandelagen. Har upplösning skett på ett riktigt sätt får stiftelsen ett avregistreringsbeslut från Länsstyrelsen. En kopia av beslutet skickas till Skatteverket.