Upplösning av insamlingsstiftelse

En insamlingsstiftelse upphör om den saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.

En insamlingsstiftelse kan även upphöra genom att styrelsen eller förvaltaren fattar beslut om att stiftelsen ska upphöra med sin verksamhet, samtidigt som den har förbrukat sina tillgångar för ändamålet.

Ibland kan det finnas bestämmelser i stiftelsens föreskrifter som gör att det inte är möjligt att använda delar av insamlingsstiftelsens tillgångar för ändamålet. Innan stiftelsen kan upplösas måste dessa föreskrifter ändras eller upphävas för vilket det i regel krävs Kammarkollegiets tillstånd genom så kallad permutation. Permutation kan du läsa mer om på Kammarkollegiets webbplats.

Avregistrering   

När en insamlingsstiftelse har upplösts måste detta anmälas till Länsstyrelsen för avregistrering av stiftelsen ur stiftelseregistret. Anmälan ska göras behörig företrädare för stiftelsen. Till anmälan om avregistrering måste en reviderad slutredovisning för stiftelsen bifogas. För att stiftelsen ska kunna avregistreras måste det av redovisningen framgå att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder. Om stiftelsen ska avregistreras innan det har gått två år som stiftelsen saknat tillgångar måste även ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att upphöra med insamling av medel och den verksamhet stiftelsen bedrivit samt att upplösa stiftelsen. Om stiftelsen har upplösts på ett riktigt sätt fattar Länsstyrelsen beslut om avregistrering. En kopia av beslutet skickas till Skatteverket.