Avveckla och avregistrera

En stiftelse kan ibland nå en tidpunkt där den upphör som stiftelse. Anledningarna till att en stiftelse upphör eller behöver avvecklas kan vara olika.

Vanligast är att stiftelsen förbrukat sina tillgångar för ändamålet samt att skulder saknas. Ibland kan en stiftelse behöva avvecklas i särskild ordning. Det kan många gånger behövas särskilt tillstånd för att stiftelsen ska kunna förbruka sina tillgångar.  

Alla stiftelser kan även upplösas genom att de försätts i konkurs av domstol. Stiftelser som driver näringsverksamhet kan upplösas genom likvidation efter att en domstol fattat beslut om det och utsett likvidator.

Olika stiftelsetyper

För mer detaljerad information om hur upplösning och avregistrering går till för olika stiftelsetyper, se:

Upplösning av stiftelse

Upplösning av insamlingsstiftelse

Upplösning av pensionsstiftelse

Upplösning av personalstiftelse