Tävling eller uppvisning med fordon på väg

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg krävs Länsstyrelsens tillstånd. Med fordon avses bland annat bil, motorcykel, cykel, rullskidor, rullstol och inlines.

Tävling med motorfordon

För tävlingar med motorfordon har Svenska bilsportförbundet en lämplig ansökningsblankett. Blanketten kan beställas på eller hämtas från deras webbplats.  

Hur ska ansökan göras?

Ansökan ska göras hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen ska äga rum. Om tävlingen berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar. Ansökan ska lämnas in i god tid och minst två månader före första tävlingsdagen. Berör tävlingen flera län ska ansökan göras minst tre månader före första tävlingsdagen.  

För tävlingar med motorfordon krävs tillstånd till offentlig tillställning. Tillståndet söks hos polisen, men Länsstyrelsen meddelar beslut för båda ansökningarna samtidigt.  

För övriga tävlingar, förutom tävlingar med motorfordon, finns det inga förtryckta ansökningsblanketter. Det går bra att använda polismyndighetens blankett för ansökan enligt ordningslagen.  

Vad ska ansökan innehålla?

Av ansökan ska alltid framgå:

  • arrangörens namn, adress och telefon
  • kontaktperson med uppgift om telefon
  • typ av tävling/arrangemang
  • datum och tid, ansvarig för arrangemanget
  • karta i färg som visar tävlingssträckan  
  • karta i färg som visar start- och målplats
  • beräknat antal deltagare 
  • eventuellt behov av särskilda lokala trafikföreskrifter (avstängningar) för att genomföra tävlingen
  • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap. 

Tävling eller uppvisning med cykel på väg

Från och med den 1 juni 2012 gäller nya föreskrifter för tävling eller uppvisning på väg med cykel. Detta innefattar även motionslopp på cykel. En ansökan ska vara inlämnad senast fyra månader innan arrangemanget äger rum. Avstängning av väg får bara ske under en timme om inte berörda fastighetsägare har en alternativ färdväg. I annat fall krävs berörda fastighetsägares medgivande till avstängningen. Om du vill läsa mer finns föreskrifterna tillgängliga på Transportstyrelsens webbplats TSFS 2012:28.  

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor om tävlingen går inom ett och samma län. Avgiften är 5 700 kronor om tävlingen går genom flera län. Inbetalning sker till Länsstyrelsens bankgironummer 5052-4644. Görs inbetalningen i samband med ansökan vill vi att ni uppger vilken tävling som avses som referens. I annat fall skickar Länsstyrelsen ut ett föreläggande i samband med att ansökan inkommit. Observera att ärendet inte handläggs innan betalningen kommit in på Länsstyrelsens konto.  

Hur handläggs en ansökan?

När betalningen kommit in skickas ansökan ut på remiss till berörda intressenter såsom väghållare, kommuner där tävlingen ska genomföras och entreprenör för kollektivtrafiken (om den berörs). Polisen remitteras alltid vid ansökningar om tävling eller uppvisning av fordon på väg. Remisstiden är ca fyra veckor.

Ansökan skickar du till Länsstyrelsen via e-post eller med vanlig post adressen hittar du längst ned till vänster på sidan.