Bygdemedel

Länsstyrelsen lämnar bidrag ur bygdemedel för att främja bygdens utveckling. Bidrag ur medlen kan fås efter ansökan för investeringar som främjar näringsliv och service i bygden eller annars är till nytta för bygden.

Bidrag kan inte lämnas om det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja pengar till ändamålet eller om staten eller kommunen kan förorsakas kostnader som ej är avsedda med ändamålet för ansökan. Bidrag kan sökas från såväl privatpersoner som juridiska personer exempelvis hembygdsföreningar och sportföreningar. Bidrag lämnas inte till projekt som påbörjats innan beslut om bidrag har fattats.

Med hänsyn till de begränsade beloppen har Länsstyrelsen valt att pröva inkomna ansökningar mot varandra, varvid bidrag kommer att lämnas till den eller de ändamål som är till störst nytta för bygden.

Vid bedömningen av vad som är till störst nytta för bygden kommer Länsstyrelsen prioritera ändamål som kommer allmänheten till nytta framför ändamål som endast kan utnyttjas av en sluten krets. Bidrag kan endast lämnas för ändamål i Stockholms län.

Länsstyrelsens förfarande vid handläggning av ansökningar av bidrag och lån ur bygdemedel regleras i lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 6 kap 1 § och förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter 8-9 §§.

När ansökan ska vara inlämnad till Länsstyrelsen:
Ansökningar om bygdemedel prövas vartannat år, udda årtal. För att en ansökan ska prövas måste den ha kommit in till Länsstyrelsen senast den sista februari. Ansökningar ska alltså vara inlämnade senast den 28 februari 2017 nästa gång.

Ansökan ska innehålla:

  1. Sökandens juridiska status. För juridiska personer ska sökanden skicka in en kopia av registreringsbevis från Bolagsverket samt stadgar eller motsvarande, där sökandens ändamål och verksamhetsinriktning framgår.
  2. När det gäller ideella föreningar och kommuner ska bestyrkt protokoll eller annan liknande handling inlämnas som styrker vem som är behörig att företräda föreningen respektive kommunen.
  3. En tydlig beskrivning av vad medlen ska användas till.
  4. Utförlig kostnadsberäkning.
  5. En utförlig plan som tydligt redovisar hur projektet i dess helhet ska finansieras.
  6. Uppgift om hur stort bidrag som sökes ur bygdemedlen.

Beslut
Efter att Länsstyrelsen har fattat beslut om vem eller vilka som kommer att beviljas bidrag underrättar myndigheten den eller de som beviljats bidraget genom ett beslut om detta samt en kopia till de övriga sökanden. Länsstyrelsens beslut kan ej överklagas.

Den som har beviljats bidrag har 10 månader på sig att rekvirera medlen. 12 månader efter det att medlen har utbetalats ska sökanden skriftligen redovisa hur medlen har använts. Vid utebliven eller försenad redovisning har myndigheten rätt att återkräva bidraget.

Det ska även framgå av skrift eller annat ändamål som beviljats bidrag att finansiering helt eller delvis har skett genom bidrag från bygdemedel som beviljats av Länsstyrelsen i Stockholms län.