RUP/RUFS

Länsstyrelsen har antagit ett regionalt utvecklingsprogram för Stockholms län (RUP). Programmet ligger till grund för det regionala utvecklingsarbetet. De statliga målen ska uppnås och de statliga myndigheternas insatser ska samordnas för genomförandet av programmet.

Det regionala utvecklingsprogrammet är integrerad med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS).

RUP/RUFS är ett samlat och övergripande mål- och strategidokument för länet för utvecklingsfrågor och geografiska aspekter. Det är ett långsiktigt underlag för kommande program och åtgärder, och ska ligga till grund för länets regionala utvecklingsarbete.

Programmet ska följas upp årligen.

En ny RUFS är under framtagande. Läs mer på Stockholms läns landstings webbplats.

Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet

I december 2011 redovisade Länsstyrelsen till regeringen de prioriteringar som ska ligga till grund för länets tillväxtarbete perioden 2014-2020. Stockholms län landstings utskott för tillväxt och region-planering, Kommunförbundet i Stockholms läns styrelse, Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län samt kommunstyrelsen i Stockholms stad fattade beslut om att stå bakom prioriteringarna.

Dessa prioriteringar utgör utgångspunkt för den kommande strukturfondsperioden 2014-2020.

>> Läs mer om Strukturfonderna 2014-2020