Kompetensplattform för Stockholms län

Stockholmsregionen är den viktigaste motorn i Sveriges ekonomi. Drivkraften består av de kunskaper som företag, organisationer och enskilda omsätter i varor och tjänster. Regionen utvecklas mycket snabbt – motorn går på högvarv. Men inte utan förnyad drivkraft. Tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas och därmed bidra till välståndet i Stockholmsregionen och hela Sverige.  

Kompetensplattform Stockholm har därför skapats för att underlätta kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga i Stockholmsregionen. Det handlar bland annat om att tidigt identifiera globala trender och utmaningar, skapa strategiska beslutsunderlag för företag, politiker och universitet samt bidra till en hållbar kunskapspolitik för regionen. Grunden är ett framsynt analysarbete. Länsstyrelsen har identifierat fyra utmaningar som extra viktiga just nu. Det handlar om att:       

  • stödja framväxten av starka forskningsmiljöer,
  • öka intresset för naturvetenskap och teknik bland unga,
  • säkra tillgången till yrkesutbildad arbetskraft och
  • tillvarata ungas drivkraft och kompetens på arbetsmarknaden.

Kompetensplattform Sthlm – en del i regional, nationell och internationell utveckling  

Kompetensförsörjning, kunskapsutveckling och innovationsförmåga lyfts fram som avgörande för fortsatt tillväxt och global konkurrens kraft. Vårt arbete med Kompetensplattform Sthlm är kopplat till flera strategier för tillväxt och regional utveckling.   

  • RUFS 2010 är den gemensamma regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionens långsiktiga utveckling. Visionen är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. I RUFS finns flera mål och åtaganden inom området kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.
  • Alla regioner i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att etablera regionala kompetensplattformar. I Stockholms län har Länsstyrelsen detta uppdrag.
  • Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi  med fem mål – för sysselsättning, innovation, utbildning, social delaktighet och klimat och energi – som ska uppnås till 2020.
  • OECD följer utbildningssystemet i OECD länderna. I ”Education at glance 2010” presenteras några indikatorer.