Stöd till kommersiell service

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Investeringsstöd till dagligvarubutiker finns att söka inom Landsbygdsprogrammet under perioden 2014-2020. 

Mer information finns på sidan om Landsbygdsprogrammet under fliken Lantbruk & landsbygd.

Driftsstöd till dagligvarubutiker

Enligt regeringsuppdrag (N2015/08916/HL), om fördelning av medel som ska användas som ett långsiktigt stöd till särskilt utsatta dagligvarubutiker i glesbygdsområden. För Länsstyrelsen i Stockholm handlar det om cirka 4,4 miljoner kronor. Stödet är baserat på förslagen i betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35).

Vem kan få stöd?

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service ska prioriteras.

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren för tjänsten anges. Dessa ska innefatta vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

Så här mycket kan du få i stöd

Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år. Stödet beräknas på försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror enligt följande beräkningsmodell:

Omsättning mellan 500 000 och 5 000 000 kronor:
Stöd= - 33 333 + 1/15 * omsättning

Omsättning mellan 5 000 000 och 7 000 000 kronor:
Stöd= 300 000

Omsättning mellan 7 000 000 och 11 000 000 kronor:
Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning – 7 000 000)

Så ansöker du

Ansök via e-tjänsten minansokan.se

Tänk på att bifoga nedanstående för att slippa komplettering och onödigt lång handläggningstid:

  1. Giltigt bolags-/registreringsbevis, ej äldre än ett år.
  2. Företagets balans- och resultaträkning de tre senaste åren, om tillämpligt. För aktiebolag bifogas årsredovisning av motsvarande period.
  3. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan. Av fullmakten måste det framgå hur länge den är giltig.
  4. Uträkning som visar omsättningen av endast dagligvarorna (ej annan service) för senaste fastställda årsbokslutet.

 Skärgårdsfakta

Vill du veta mer om skärgårdens förutsättningar?

>> Skärgårdsfakta