Frågor och svar

           

Här får du svar på vanliga frågor


Vad är en affärsutvecklingscheck?

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. De finns i flera regioner runt om i landet. I Stockholm är det Länsstyrelsen som administrerar programmet.

Vilka typer av företag kan söka? 

Aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med stark tillväxtvilja. Känner du inte igen dig i någon av dessa? Maila auc.stockholm@lansstyrelsen.se.  

Omfattas ansökan av sekretess?

Ansökningsförfarandet omfattas av sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 23 §. Det innebär att Länsstyrelsen efter prövning kan komma att lämna ut namn på företag som sökt stöd och vilket belopp som sökts, men inte detaljer i ansökan som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Vad menas med digitalisering?

Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Varför satsar ni på just digitalisering?

Sveriges regerings mål är att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Regeringen arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

Hur länge pågår ansökningsomgången?

Ansökningsomgången består av flera steg. Det första steget är att skicka in en intresseanmälan. Bedömningen av intresseanmälningar kommer att ske löpande så vänta därför inte med att skicka in den. Därefter kan processen pågå i en eller flera månader.

Hur många anställda kan ett företag ha för att få stöd?

Ett företag får ha mellan 2-49 anställda för att kunna söka stöd. I programmet räknas ägare av ett aktiebolag som är aktiva i företaget som anställda i sitt företag. Om aktiebolaget ägs av andra företag eller av privata ägare som inte är aktiva i företaget måste aktiebolaget ha minst två anställda för att kunna söka.

Hur mycket kan ett företag eller företagsnätverk få i stöd?

Stödet kan uppgå till mellan 50 000-250 000 kronor. Kravet är att företagen själva står för minst 50 procent av kostnaderna.

Kan ett företag erhålla 50 % av kostnaden från checkarna och samtidigt ytterligare stöd från en annan offentlig aktör?

Svaret är nej. Affärsutvecklingscheck, plus eventuellt andra offentliga stöd, får inte överstiga 50 procent av internationaliseringsinsatsen. Ett lån är inte ett bidrag och det innebär att företaget kan ta lån från till exempel offentliga aktörer.

Hur stor del av kostnaderna är stödberättigade?

Detta framgår av beslutet. I beslutet står det hur många procent av de stödgrundande kostnader som Länsstyrelsen beviljar, dock max 50 procent. Om Länsstyrelsen har beviljat 50 procent av stödgrundande kostnader kan projektägaren rekvirera 50 procent av bifogade fakturor (som är godkända i projektet) exklusive moms.

Vårt företag har säte i Skåne men flest anställda i Kalmar, i vilket län ska vi söka?

Ansökan görs i det län där den huvudsakliga verksamheten bedrivs det vill säga där huvuddelen av arbetet/kostnaderna uppstår. Här finns kontaktuppgifter till de olika regioner som har affärsutvecklingscheckar.

Från när kan ett företag få ersättning för upparbetade kostnader?

I ansökan ska företaget ange när utvecklingsinsatsen startar samt när den avslutas (så kallad projekttid, se nedan). Insatsen kan tidigast starta det datum som framgår i beslutet om beviljat stöd och som längst pågå till den 10 oktober 2018 för de som fått stöd 2017 samt till den 14 okt 2019 för de som fått stöd 2018. Företaget får stöd för beviljade bidragsgrundande kostnader som ligger inom ramen för insatsens projekttid. Detta står angivet i det beslutsmail som skickas till företaget när en ansökan godkänns.

Vad innebär försumbart stöd?

Enligt huvudregeln i EU:s statsstödsregler är det förbjudet att bevilja statliga stöd som gynnar vissa företag, snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt vissa undantagsbestämmelser kan EU-kommissionen godkänna stödprogram för att främja till exempel små och medelstora företag, forskning och utveckling, utbildning, sysselsättning, miljöskydd och regional utveckling. Ett annat undantag är så kallat försumbart stöd som medger att ett företag kan få statliga stöd om totalt högst 200 000 euro under en treårsperiod.

Hur länge kan insatsen pågå?

Sista datum för att redovisa insatsen/projektet är den 10 oktober 2018 för de som fått stöd 2017 samt till den 14 okt 2019 för de som fått stöd 2018. Detta datum kan inte förlängas. Det är viktigt att alla fakturor är inkomna inom den angivna tiden, det vill säga under den tid som sökande angett att insatsen ska pågå. Det är bara under den tiden som kostnaderna är stödberättigade.  

 Kontakt

Affärsutvecklingscheckar
auc.stockholm@lansstyrelsen.se
010-223 10 00 Växel

Solveig Boucher
Administratör
010-223 12 80

Sandra Linde
Utvecklingsledare
Internationalisering, Digitalisering
010-223 17 03

Ann-Christin Nyberg
Utvecklingsledare
Digitalisering
010-223 15 39

Cecilia Bäckelin
Projektledare
Internationalisering
010-223 12 58