Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor

Omfattas ansökan av sekretess?

Ansökningsförfarandet omfattas av sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 23 §. Det innebär att Länsstyrelsen efter prövning kan komma att lämna ut namn på företag som sökt stöd och vilket belopp som sökts, men inte detaljer i ansökan som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Vad menas med digitalisering?

Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Varför satsar ni på just digitalisering?

Sveriges regerings mål är att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Regeringen arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

Hur länge pågår ansökningsomgången?

Ansökningsomgången består av flera steg. Det första steget är att skicka in en intresseanmälan. Inom de närmsta veckorna kommer vi att lägga ut den. Bedömningen av intresseanmälningar kommer att ske löpande så vänta därför inte med att skicka in den. Därefter kan processen pågå i en eller flera månader.

Vad ska ingå i den projektplan som ska bifogas den formella ansökan?

I projektplanen bör det finnas en kort beskrivning av bakgrunden till projektet så att det framgår hur projektet relaterar till företagets nuvarande verksamhet. I projektplanen ska omfattningen av hela projektet framgå, det vill säga också de delar som ligger utanför stödansökan. Huvuddelen av projektplanen ska beskriva vilka aktiviteter företaget avser att genomföra, vad dessa innehåller, tidplan samt kostnad för dessa. Förväntat resultat per aktivitet ska redovisas. Partnerskapet tillhandahåller inte någon mall, det är dock viktigt att projektplanen är tydlig och lätt att följa. De sammanfattade aktiviteterna och kostnaderna skall överensstämma med det som anges i ansökan.

Hur många anställda kan ett företag ha för att få stöd?

Ett företag får ha mellan 2-49 anställda för att kunna söka stöd. I programmet räknas ägare av ett aktiebolag som är aktiva i företaget som anställda i sitt företag. Om aktiebolaget ägs av andra företag eller av privata ägare som inte är aktiva i företaget måste aktiebolaget ha minst två anställda för att kunna söka.

Hur mycket kan ett företag eller företagsnätverk få i stöd?

Stödet kan uppgå till mellan 50 000-250 000 kronor. Kravet är att företagen själva står för minst 50 procent av kostnaderna.

Kan ett företag erhålla 50 % av kostnaden från checkarna och samtidigt ytterligare stöd från en annan offentlig aktör?

Svaret är nej. Affärsutvecklingscheck, plus eventuellt andra offentliga stöd, får inte överstiga 50 procent av internationaliseringsinsatsen. Ett lån är inte ett bidrag och det innebär att företaget kan ta lån från till exempel offentliga aktörer.

Hur stor del av kostnaderna är stödberättigade?

Detta framgår av beslutet. I beslutet står det hur många procent av de stödgrundande kostnader som Länsstyrelsen beviljar, dock max 50 procent. Om Länsstyrelsen har beviljat 50 procent av stödgrundande kostnader kan projektägaren rekvirera 50 procent av bifogade fakturor (som är godkända i projektet) exklusive moms.

Från när kan ett företag få ersättning för upparbetade kostnader?

I ansökan ska företaget ange när utvecklingsinsatsen startar samt när den avslutas (så kallad projekttid, se nedan). Insatsen kan tidigast starta det datum som framgår i beslutet om beviljat stöd och som längst pågå till den 30 november 2018. Företaget får stöd för beviljade bidragsgrundande kostnader som ligger inom ramen för insatsens projekttid. Detta står angivet i det beslutsmail som skickas till företaget när en ansökan godkänns.

Vad innebär försumbart stöd?

Enligt huvudregeln i EU:s statsstödsregler är det förbjudet att bevilja statliga stöd som gynnar vissa företag, snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt vissa undantagsbestämmelser kan EU-kommissionen godkänna stödprogram för att främja till exempel små och medelstora företag, forskning och utveckling, utbildning, sysselsättning, miljöskydd och regional utveckling. Ett annat undantag är så kallat försumbart stöd som medger att ett företag kan få statliga stöd om totalt högst 200 000 euro under en treårsperiod.

Hur länge kan insatsen pågå?

Sista datum för att redovisa insatsen/projektet är den 30 november 2018 och kan inte förlängas. Det är viktigt att alla fakturor är inkomna inom den angivna tiden, det vill säga under den tid som sökande angett att insatsen ska pågå. Det är bara under den tiden som kostnaderna är stödberättigade.  

Kontakta oss

Cecilia Bäckelin
Handläggare
Enheten för näringslivsutveckling
010-223 12 58

Micaela Tonndorf
Utvecklingsledare
Enheten för näringslivsutveckling
010-223 16 04

Enheten för näringslivsutveckling
010-223 10 00
stockholm@lansstyrelsen.se