Så skrotar du bilen

Från och med 1 juni 2007 finns nya regler för bilskrotning. Det utökade producentansvaret innebär att en fordonsägare kostnadsfritt ska kunna lämna in sin bil till skrotning och att landets producenter är skyldiga att ombesörja att bilen skrotas enligt gällande regler. Om ett fordon saknar väsentliga delar, till exempel motor, växellåda eller katalysator får dock en mottagare begära skälig ersättning för att ta emot fordonet.

En uttjänt bil ska lämnas till ett mottagningsställe, det vill säga en plats som producenterna utsett för att ta emot uttjänta bilar. Landets mottagningsställen ska tillsammans bilda ett mottagningssystem som ger god geografisk täckning och god tillgänglighet för alla som kan tänkas vilja lämna in bilar för skrotning.

Ett mottagningsställe ska anmälas av en producent till länsstyrelsen som registrerar mottagningsstället i Vägtrafikregistret. Bilar kommer också i fortsättningen att kunna lämnas till auktoriserade bilskrotare men bilskrotare kan komma att ta betalt för sina tjänster såvida de inte har ett avtal med en producent.

Förfarande

När en bil lämnas in för skrotning till ett mottagningsställe, övergår äganderätten till mottagaren. Mottagaren är en producent, en auktoriserad bilskrotare eller en representant för producenten. Denne utfärdar ett mottagningsbevis som är ett bevis på att bilen har mottagits för skrotning och som skickas till Transportstyrelsen. När ett mottagningsbevis har registrerats hos Transportstyrelsen är fordonet avställt inför skrotning och kan inte tas i trafik igen.

Den som utfärdat mottagningsbeviset registreras som ägare från och med utfärdandedatum. Avställningen sker från och med den dag anmälan kommer till Transportstyrelsen. Det senast utfärdade registreringsbeviset ska lämnas till mottagaren samtidigt med bilen. På registreringsbevisets del 2 finns ett kontrollnummer som ska anges på mottagningsbeviset. (Detta gäller inte om inget registreringsbevis av den nyare tvådelade modellen har utfärdats).