Väktare

Väktare är den som är anställd i ett bevakningsföretag och utför bevakning för annans räkning.
Foto: Marianne R Berlin

En väktare som utför bevakning ska bära godkänd uniform och uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Han eller hon bör uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.  

På en väktares uniform ska funktionsbeteckningen VÄKTARE vara placerad i brösthöjd på uniformens vänstra sida. På uniformen ska också bevakningsföretagets firma eller logotyp finnas.  

Väktare som utför butikskontroll, bevakning i larmcentral eller personskydd är undantagna från uniformskravet.  

Väktare som utför bevakning ska ha med sig legitimation och på begäran visa upp legitimationen för den som begär det. Legitimationen behöver inte visas upp om begäran framställs i trakasseringssyfte eller om begäran inte föranleds av väktarens bevakningsuppdrag. Legitimationen ska innehålla väktarens fullständiga namn, namnteckning och välliknande fotografi. På legitimationskortet ska bevakningsföretagets namn och telefonnummer finnas. Därutöver ska det finnas uppgift om legitimationens nummer och giltighetstid. På kortet ska ordet VÄKTARE vara tryckt i rött.  

Arbeta som väktare

För att få arbeta som väktare krävs att du:

- blivit godkänd för anställning i auktoriserat bevakningsföretag

- har goda kunskaper i svenska språket och kännedom om svenska förhållanden

- har fullgjort väktargrundutbildningen hos ett auktoriserat utbildningsföretag.

Du som är etablerad väktare i ett annat land inom EU och EES och varaktigt vill börja arbeta som väktare i Sverige, får åberopa annan medlemsstats motsvarande utbildning. Din ansökan skickar du till Länsstyrelsen i Stockholms län som prövar din begäran. Har du fått dina yrkeskvalifikationer erkända måste du även godkännas innan du får utföra bevakning. Information om din laglydnad begärs då från din etableringsmedlemsstat

Godkännandeprövningen

Vid godkännandeprövningen ställs högre krav på dig som väktare när det gäller laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet i övrigt, än på annan personal. Huvudregeln är att du inte bör förekomma i misstankeregistret, belastningsregistret eller i Säkerhetspolisens register.  

Om du förekommer i dessa register prövar länsstyrelsen om du ändå kan bli godkänd. Hänsyn tas då bl.a. till brottets art och svårighetsgrad, omständigheterna vid brottet och den tid som har förflutit från det att brottet begicks. Länsstyrelsen tar som huvudregel endast hänsyn till brott som inträffat inom de senaste fem åren. Denna period kan dock förlängas eller förkortas med hänsyn till brottets svårighetsgrad och omständigheterna i det enskilda fallet.  

Språkkunskaper

För att bli godkänd för anställning i bevakningsföretag krävs att du har sådan god kunskap i svenska språket och kännedom om svenska förhållanden att du i tal och skrift kan redogöra för de juridiska och andra överväganden som föregått ett ingripande. Det ska kunna antas att du kan utföra bevakning på ett rättssäkert och bra sätt.  

Utbildning

Väktargrundutbildningen är på totalt 128 lektionstimmar och 160 praktiktimmar. Innehållet i utbildningen framgår av Bilaga 1 och 2 i FAP 579-2.  

För att få fortsätta att arbeta som väktare måste du senast vart fjärde år genomgå en obligatorisk fortbildning. Har du inte genomgått fortbildning i tid måste du på nytt genomgå väktargrundutbildning för att få utföra bevakningsarbete.  

Vill du börja arbeta som hundförare, butikskontrollant, värdetransportör eller personskyddsväktare krävs särskild utbildning.  

Väktarens befogenheter

Som väktare har du inga andra befogenheter än envar och du får inte utföra uppgifter som det ankommer på polisen att utföra enligt 2 § 2 och 3 polislagen (1984:387).  

Om du i ditt bevakningsarbete har gripit en person med stöd av envarsrätten (24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken) ska du lämna en skriftlig rapport om detta till polismyndigheten. Den du gripit ska skyndsamt överlämnas till polisen. Om du gripit en person och därefter frigett personen utan att ha kontaktat polisen ska du i rapporten även redogöra för de överväganden som föregått frigivandet och varför polisen inte kontaktats.  

Tjänstemannaskydd

Om du är godkänd för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag och har till uppgift att utföra bevakningstjänst (väktare) har du det skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken när du utför sådan tjänst.  

När återkallas ditt godkännande

Ditt godkännande återkallas om du själv begär det eller om du slutar en anställning i ett bevakningsföretag och inte inom tre månader får en ny anställning.  

Om inte särskilda skäl talar mot det ska ditt godkännande även återkallas om du inte inom föreskriven tid genomgått fortbildningen för väktare.  

Ditt godkännande kan också återkallas om du som väktare vid flera tillfällen uppträder på ett sätt som inte inger förtroende och aktning. Om synnerliga skäl finns kan godkännandet begränsas till att gälla endast annan verksamhet än bevakning.  

Begår du ett brott sker alltid en omprövning av ditt godkännande. Ditt godkännande kan då komma att återkallas.