Avloppsvattenhantering

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Det är förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten i vattenområden. Utsläpp av behandlat avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Belastningen till en avloppsreningsanläggning avgör om det krävs tillstånd eller anmälan, och vilken instans som prövar frågan.
Biobädden vid Hallstaviks avloppsreningsverk, Norrtälje kommun

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har tillsyn över större tillståndspliktiga reningsverk i Lidingö, Norrtälje och Ekerö kommun. Genom miljöprövningsdelegationen prövar vi tillståndspliktiga avloppsanläggningar i både Stockholms och Gotlands län. Vi tillsynsvägleder kommunerna i deras arbete med mindre avloppsanläggningar och ledningsnät och överprövar kommunala tillsyns- och tillståndsbeslut enligt miljöbalken och PBL. Länsstyrelsen ska även tillse att kommunerna erbjuder vattentjänster till sina invånare i den omfattning de ska enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vi ska också tillhandahålla planeringsunderlag och stötta kommunerna i deras strategiska arbete med att förbättra vatten- och avloppsförsörjningen, till exempel genom att vi samverkar med kommunerna när de tar fram VA-planer. Vidare samordnar vi arbetet med att nå miljökvalitetsmålen i länet, där Ingen övergödning, Giftfri miljö och God bebyggd miljö påverkas mest av hanteringen av avlopp. Vi fördelar även bidrag till vattenskyddande åtgärder (LOVA). Allt detta kan du läsa mer om genom att du klickar dig vidare bland länkarna till höger.

Samverkan i länet inom vatten- och avlopp

Genom rådet för vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS-rådet) samverkar länets kommuner och deras olika VA-organisationer för att kunna leverera rent vatten av bra kvalitet och väl fungerade avloppshantering. VAS målsättning är att göra skillnad i VA-frågor som kräver samsyn, åtgärder och resurser i ett länsperspektiv. Från deras webbplats kan man ladda ner rapporter om regional vattenförsörjning och avloppshantering.

Situationen i länet

Tillståndspliktiga avloppsreningsverk

I Stockholms län finns 19 avloppsreningsverk som är dimensionerade för mer än 2 000 personer. Anläggningarna drivs av Stockholm Vatten AB, Käppalaförbundet, SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksamhetsbolag), Roslagsvatten AB, Norrtälje kommun, Värmdö kommun och Haninge kommun.

Utsläppet av fosfor från länets stora avloppsreningsverk har varit relativt konstant sedan år 1995 med en svagt minskande trend. De senaste åren har det samlade utsläppet från dessa reningsverk varit cirka 40-50 ton per år. Trots att reningsverken kontinuerligt förbättrar reningsresultaten, har det inte lett till minskade utsläpp. Den förbättrade reningen äts upp av att belastningen till reningsverken ökar till följd av den snabba befolkningstillväxten i länet.

Utbyggd kväverening har gjort att kväveutsläppen från länets större reningsverk nästan halverats jämfört med år 1995. Utsläppet av kväve från de stora reningsverken är för närvarande cirka 2 300 ton per år.

Ledningsnät och bräddningar

Långa ledningsnät som överför avloppsvatten från hushåll och verksamheter till stora avloppsrenings­verk som försörjer flera kommuner är speciella för vårt län. Ledningsnäten behöver "klimat­anpassas" och underhållas och förbättras så att mängden tillskottsvatten (dagvatten, inläckande yt- och grundvatten) till spillvattennäten minskar. Bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) orsakas dels av driftstörningar, dels av kapacitetsbrist (hydraulisk överbelastning) i pumpstationer och ledningsnät. Bräddningar bidrar lokalt till betydande utsläpp av kväve och fosfor.

 

Läs mer om klimatanpassning

 

Anläggningar för 200 - 2000 personer (C-anläggningar)

År 2007 fanns enligt Länsstyrelsens inventering cirka 60 avloppsreningsverk i storleksklassen 200 till 2 000 personer i länet. Kommunens nämnd för miljöfrågor utövar tillsyn över att dessa anläggningar följer miljöbalken. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning till kommunerna.

Anläggningar för färre än 200 personer "små avlopp"

Att inrätta små avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll kräver tillstånd enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ansökan hanteras av kommunens nämnd för miljöfrågor som även ansvarar för tillsynen av dessa anläggningar. Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning till kommunerna.

Enligt Havs- och vattenmyndighetens enkät till landets kommuner år 2013 finns det cirka 70 000 små avloppsanläggningar i länet. Antalet överensstämmer väl med resultatet från 2008 års enkät, trots att vi vet att flera områden som tidigare har haft enskilt VA nu har försetts med kommunalt VA. Vi saknar kunskap om hur stor andel av de små avloppen som har en fungerande rening och därmed saknas kunskap om hur stora de sammantagna utsläppen från dessa anläggningar är. Den snabba befolkningstillväxten i länet och trenden att bosätta sig permanent i fritidshus som saknar bra avloppslösning ökar trycket på redan ansträngda vattenmiljöer.

Dagvatten

Dag- och dränvatten som avleds från detaljplanelagda områden samt begravningsplatser är avloppsvatten enligt miljöbalken. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen ansvarar för tillsynen av dagvattenhanteringen.