Militär verksamhet

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt har en särställning i miljöbalken jämfört med andra utövare av miljöfarlig verksamhet.

Som exempel kan nämnas:

  • En särskild central myndighet inom Försvarsmakten, Generalläkaren, är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för försvarets verksamheter.
  • Tillstånd enligt miljöbalken ska alltid sökas hos miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen.
  • Beslut enligt miljöbalken som rör dessa verksamhetsutövare överprövas av Regeringen.
  • Vissa områden av särskild betydelse för totalförsvaret kan vara prioriterade riksintressen i enlighet med 3 kap 9-10 §§ miljöbalken.

Generalläkaren har tillsynen enligt miljöbalken

Skjutfält och avloppsreningsverk i försvarets regi omfattas av miljöbalkens tillståndsplikt. I frågor som rör myndighetstillsynen av dessa verksamheter liksom frågor som rör försvarets olika anmälningspliktiga militära verksamheter som till exempel skjutbanor och energianläggningar, hänvisar vi till Generalläkaren, tel. 08-788 75 00, se länk till höger.

Omgivningsbuller

Den i allmänhet starkast upplevda omgivningsstörningen i samband med militär övningsverksamhet är buller. Mer information om bullerproblematik finns på Naturvårdsverkets webbplats.