Större djurhållning

Djurhållning är enligt bestämmelserna i 9 kap. 1 § miljöbalken definierad som miljöfarlig verksamhet. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs. I Stockholms län finns endast 3 tillståndspliktiga lantbruk; en hästanläggning och två slaktsvinsproducenter.
Grisar på halmbädd under tak

Tillstånd krävs för verksamheter med:

  • mer än 40 000 platser för fjäderfän (=400 djurenheter),
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin(=200 djurenheter),
  • mer än 750 platser för suggor (=250 djurenheter),
  • djurhållning med så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter,
  • för nötkreatur, hästar eller minkar krävs tillstånd då antalet djurenheter överstiger 400 stycken.

En djurenhet är till exempel en mjölkko, 3 suggor, 10 slaktsvin eller 100 värphöns. En fullständig förteckning på antal djur av olika djurslag per djurenhet finns i : Miljöprövningsförordning (2013:251)Tillståndspliktiga anläggningar ska också skicka in en miljörapport varje år och beskriva vad som hänt under året och hur miljöarbetet har fungerat. Miljörapporteringen ska göras digitalt på Svenska Miljörapporteringsportalen SMP. För djurhållning finns en branschanpassad miljörapportmall för textdelen. Mer information kring miljörapportering hittar du på sidan om Tillsyn.

Anläggningar med mer 100 djurenheter är anmälningspliktiga. Anmälan ska även göras vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt. Anmälan görs till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.