Övrig industri

Industrier påverkar miljön på flera sätt. De industriella processerna kan ge upphov till utsläpp av föroreningar till luft och vatten. Fläktar, maskiner och transporter kan alstra buller. Många industrier har energikrävande processer.

Industri är en del av begreppet miljöfarlig verksamhet som delas in i A-, B- eller C-anläggningar beroende av verksamhetsslag och storlek.

Antalet industrier i Stockholms län i klass A är drygt 20 stycken och i klass B cirka 300 stycken. Dessa har tillstånd för sin verksamhet antingen enligt miljöskyddslagen eller miljöbalken.

Exempel på industribranscher i länet (utöver de som listas under rubriken Branscher till vänster):

  • ytbehandlingsindustri
  • gjuterier
  • verkstadsindustri
  • pappersbruk
  • läkemedelstillverkning
  • plastindustri
  • färgindustri
  • pappersbruk

För att få driva en industri som är en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Läs mer om det i avsnittet om Miljöfarlig verksamhet.

Industrianläggningar som hanterar stora mängder farliga ämnen kan klassas som Sevesoanläggningar. I länet finns cirka 30 Sevesoanläggningar. Läs mer om Seveso här.