Hamnar

Hamnar påverkar miljön i huvudsak genom buller samt utsläpp till luft och vatten. Buller uppkommer vid lastning, lossning och hantering av gods, men även från fartyg vid framdrivning och vid kaj. Utsläpp till luft sker från fartyg, arbetsmaskiner och hantering av gods. Utsläpp till vatten sker i huvudsak i form av dagvatten.
Hamnverksamhet

Hamnar som kan ta emot fartyg med en bruttodräktighet över 1 350 är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. (Bruttodräktighet är ett tal som baseras på fartygets totala inneslutna volym.) Hamnar av den storleken är s.k. B-verksamheter som tillståndsprövas hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen, "Tillsyn och prövning". I en hamn förekommer ofta även muddring, pålning och liknande åtgärder i vatten. Vattenverksamhet är som huvudregel tillståndspliktig och prövas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. För mer information om vattenverksamheter se Vattenverksamhet. Om det är fråga om både vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet prövas normalt helheten av domstolen. Även överklagande av Miljöprövningsdelegationen beslut prövas hos mark- och miljödomstolen. I mark- och miljödomstolens prövningar är Länsstyrelsens uppgift att bevaka miljöintressen och andra allmänna intressen.

I Stockholms län finns tillståndspliktiga hamnar i Stockholm, Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje kommuner. Eftersom hamnverksamhet blev tillståndspliktig vid införande av miljöbalken 1999 har befintliga hamnar i länet tillståndsprövats därefter och omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. På Norvikudden i Nynäshamns kommun planeras etablering av en ny hamn. I samband med byggande av Förbifart Stockholm planeras flera tillfälliga hamnar dels för utförsel av massor och dels för mottagning av massor.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar enligt miljöbalken för hamnar i Norrtälje kommun. Tillsynen innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att verksamheten efterlever såväl villkor i tillståndsbeslut som andra beslut och föreskrifter. Stockholm, Södertälje, Nynäshamn (genom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund) och Botkyrka kommuner har motsvarande tillsynsansvar för länets hamnar inom dessa kommuner. För mer information om tillsyn se Tillsyn.