Flygplatser

Flygplatser påverkar miljön genom buller samt utsläpp till luft och vatten. Buller uppstår i huvudsak när plan startar och landar. Utsläpp till luft sker från flygtrafiken och vägtrafiken till och från flygplatsen, men även från servicefordon, motorprovning, energiproduktion och brandövningar. Utsläpp till vatten sker vintertid från avvisning av flygplan och halkbekämpning av banor.
Arlanda flygledartorn

Civila flygplatser med en instrumentbanan som är längre än 1200 meter är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Flygplatser av den storleken är så kallade A-verksamheter som tillståndsprövas hos mark- och miljödomstolen. För mer information om prövning se avsnittet "Tillstånd och prövning". I länet finns två sådana flygplatser, Arlanda flygplats i Sigtuna kommun och Bromma flygplats i Stockholms kommun. I länet finns även några mindre flygplatser för allmänflyget. Dessa är anmälningspliktiga till den kommunala miljönämnden om de har mer än 500 flygrörelser (starter och landningar) per år. Bromma flygplats omfattas av tillstånd enligt äldre lagstiftning, miljöskyddslagen, men nya villkor har föreskrivits för det gamla tillståndet. Verksamheten vid Bromma flygplats regleras även av ett avtal mellan staten och staden som gäller till och med 2038. Arlanda flygplats har nyligen prövats och omfattas av ett nytt tillstånd enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar enligt miljöbalken för Arlanda flygplats. Stockholms kommun har motsvarande tillsynsansvar för Bromma flygplats. För mer information om tillsyn se Tillsyn.