Förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggning är en gemensam benämning för alla anläggningar där förbränning sker, allt ifrån ett stort kraftvärmeverk till en enkel villapanna för småskalig uppvärmning. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av sju förbränningsanläggningar i länet.
Förbränning

För att uppföra och driva en förbränningsanläggning, med en angiven storlek, krävs tillstånd eller en anmälan enligt miljöbalken. Vid Länsstyrelsens enhet för miljöskydd hanteras endast ärenden avseende större värme- och kraftvärmeverk. Storleken på en anläggning för förbränning eller förgasning bedöms efter den totalt installerade tillförda effekten och anges i MW (megawatt). För att vara tillståndspliktig ska anläggningen ha en installerad tillförd effekt på mer än 20 MW. För mer information om prövning av förbränningsanläggningar och andra miljöfarliga verksamheter se avsnittet om Miljöfarlig verksamhet.

Förbränningsanläggningar påverkar miljön framförallt i form av utsläpp till luft. Utsläppen består främst av koloxid, koldioxid, kväveoxider, stoft och svaveloxider. Utsläppen påverkas främst av valet av bränsle men utsläppet kan även i hög grad reduceras med hjälp av olika typer av rökgasrening. I länets stora förbränningsanläggningar förbränns främst olika typer av biobränslen och avfall. Att välja biobränsle har en positiv effekt på utsläppet av fossil koldioxid. Vid länets kraft- och fjärrvärmeproduktion är cirka 80 procent av de tillförda bränslena förnyelsebara.

Fjärrvärme

I länet finns ett väl utbyggt fjärrvärmesystem. Länsstyrelsen ser positivt på att fler ansluter sig till fjärrvärmenäten, för att på så sätt minska utsläppet till luft. Utsläppen från små pannor är generellt sätt mycket högre per producerad mängd värmeenergi än vad de är från större förbränningsanläggningar. Dessutom är verkningsgraden mycket högre i större förbränningsanläggningar än vad den är för villapannor. Det innebär att för samma tillförda bränslemängd får man ut mer nyttig energi från en större förbränningsanläggning samtidigt som utsläppen till luft minskar.

 Avfallsförbränning

Vill du läsa mer om avfallsförbränning? Klicka här för att komma till sidan om Avfallshantering i länet.