Kemikalier

Det man i vardagligt tal kallar för "kemikalie" definieras som en kemisk produkt i regelverken. En kemisk produkt kan bestå av ett rent kemiskt ämne eller vara en beredning av flera kemiska ämnen.

Den 1 juni 2007 fick EU en ny lag för kemikalier - REACH. Grunderna i kemikaliereglerna handlar om produktinformation, klassificering och märkning, säkerhetsdatablad, begränsningar av olika slag, men också hantering. Hantering av kemiska produkter kan till exempel innebära tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande eller överlåtelse. Även andra myndigheter (som Naturvårdsverket) och flera andra regelverk anknyter till kemikalier varför reglerna ofta blir komplexa.

Regler om kemiska produkter och biotekniska organismer finns framför allt i kapitel 2 och 14 i miljöbalken samt i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Det är den som släpper ut produkten på marknaden som ska utreda vilka hälso- och miljöskador den kan orsaka. Med hjälp av den kunskapen ska företaget avgöra hur produkten ska klassificeras och märkas.

Den 1 juni 2009 upphörde KIFS 2005:5 (klassificeringslistan) att gälla. Den ersätts av bilaga VI till CLP-förordningen (förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) som trädde i kraft den 20 januari 2009. Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer KEMI:s föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt.

Bilaga VI CLP-förordningen 
KIFS 2005:7

Länsstyrelsens uppgifter inom kemikalieområdet

Det är huvudsakligen Kemikalieinspektionen och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnd som har tillsyn över kemiska produkter, produktinformation samt klassificering och märkning. Länsstyrelsens har ansvar för tillsynsvägledning till kommunerna.

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för användningen av kemikalier och skydd av omgivande miljö. Vid prövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken bedöms verksamheters kemikalieanvändning utifrån de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet. Länsstyrelsen arbetar också med uppföljning av miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö".

Länsstyrelsen prövar också tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga produkter och icke yrkesmässig hantering av särskilt farliga produkter.

Särskilt farliga kemiska produkter

Länsstyrelsen ger tillstånd till yrkesmässig överlåtelse och annan än yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter enligt 14 kapitlet i miljöbalken (1998:808) och förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen i det län som verksamheten bedrivs. Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd. Ansökan prövas inte förrän avgiften har betalats. Inbetalning sker till Länsstyrelsens bankgirokonto 5052-4644 i samband med att ansökan lämnas in. Utöver firmanamn, märk gärna avin med ordet kemikalietillstånd. Tillämpade avgifter enligt miljöbalken och 10§ avgiftsförordningen (1992:191) är:

  1. yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter 2 300 kronor
  2. annan än yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter 700 kronor

Särskilt farliga produkter gäller kemiska produkter som tillhör någon av faroklasserna: mycket giftiga, giftiga, cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller frätande (dock endast riskfrasen Starkt frätande). Mer information finns här.

Länk till tillståndsblanketter finns i höger kolumnen.

Andra aktörer

  • Arbetsmiljöverket med föreskrifter för "kemiska arbetsmiljörisker" (AFS 2000:4).
  • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB-myndigheten (före detta Räddningsverket) med föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.