Samråd för ingrepp i naturmiljön

Samråd behövs i vissa fall där inte tillstånd eller anmälan krävs enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Samrådsskyldigheten regleras av 12 kapitlet 6 § miljöbalken och gäller verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Anmälan för samråd ska göras till Länsstyrelsens naturvårdsenhet, utom när det gäller skogsbruksåtgärder som anmäls till Skogsstyrelsen.

Om arbetet avses ske i vatten ska detta tydligt framgå. Din anmälan till Länsstyrelsen hanteras då även som anmälan om vattenverksamhet.

Åtgärder/verksamheter i bebyggd tätortsmiljö, på tomt- och gårdsmark, i anlagd park, industri-/verksamhetsområde eller andra liknande exploaterade miljöer behöver normalt inte anmälas för samråd.

Åtgärder/verksamheter i skyddade områden (t.ex. naturreservat) kan vara förbjudna eller tillståndspliktiga enligt områdets föreskrifter. I sådana fall fordras dispens- eller tillståndsprövning, som vanligtvis ersätter samrådsförfarandet.

Samråd kan krävas för exempelvis:

 • Ledningar (nya ledningsgator och underhåll, jordkablar m.m.)
 • Större schaktningar
 • Master och torn (för t.ex. radiokommunikation)
 • Vägar (anläggning, ändring m.m. utan fastställd vägplan)
 • Husbehovstäkter
 • Tippning och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet och istället hanteras av kommunen)
 • Större tävlingar eller lägerverksamhet (t.ex. orientering, terränglopp/-cykling)
 • Prospekteringsarbeten
 • Vindkraftverk lägre än 50 meter

Om du är osäker på om en åtgärd eller verksamhet behöver anmälas för samråd, kontakta gärna Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Se även Naturvårdsverkets handbok för anmälan om samråd (länk till höger).

Anmälan ska göras i god tid

Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att samrådsanmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen meddelar något annat.

Vad ska anmälan innehålla?

 • Uppgift om kommun, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter
 • Syfte och beskrivning av planerad åtgärd eller verksamhet
 • Karta och eventuellt ritningar över hur området ser ut idag, samt hur det planeras se ut när åtgärderna är färdiga
 • gärna foton som visar det berörda området

Hur anmäls ett samrådsärende?

Gör gärna din anmälan om samråd för ingrepp i naturen med hjälp av Länsstyrelsens e-tjänst. 

Du kan också anmäla via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se eller post: Länsstyrelsen i Stockholm Box 220 67, 104 22 Stockholm.