Miljökonsekvensbeskrivningar

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är obligatoriskt beslutsunderlag vid prövning av vissa miljöstörande projekt och verksamheter liksom inför beslut om vissa planer och program. Regler om MKB finns i flera olika lagar, men de mest centrala bestämmelserna är samlade i miljöbalken och i plan- och bygglagen.

MKB för verksamheter och projekt

De grundläggande bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar för projekt och verksamheter finns i miljöbalkens 6 kapitel. Av bestämmelserna framgår bland annat när (för vilka typer av verksamheter) en miljökonsekvensbeskrivning behövs, hur processen att ta fram en beskrivning ska gå till och vilka uppgifter en MKB ska innehålla. Ytterligare bestämmelser om MKB finns i MKB-förordningen (1998:905) samt i flera av de sektorslagar som är kopplade till miljöbalken, såsom till exempel lagen om byggande av järnväg, väglagen och farledslagen.

Det finns också regler om MKB för vissa projekt i plan- och bygglagen. Om en detaljplan medger att ett område får tas i anspråk för industriändamål, köpcentrum, hamn för fritidsbåtar och ett antal andra uppräknade verksamheter, så ska kommunen med stöd av kriterierna i MKB-förordningen ta ställning till om dessa verksamheter kan antas medföra en betydande påverkan på miljön. Om kommunen konstaterar att det finns en risk för sådan påverkan så ska en MKB som uppfyller kraven i miljöbalken upprättas. Även balkens bestämmelser om kungörelse och om samråd med annat land ska tillämpas.

Miljöbedömningar av planer och program

Miljöbalken och i MKB-förordningen reglerar även behovet av och processen för miljöbedömningar av vissa planer och program. Kompletterande bestämmelser finns i plan- och bygglagen och i lagen om kommunal energiplanering samt i avfallsförordningen. En miljöbedömning innebär bland annat att samråd ska genomföras och att en MKB ska utarbetas. Enligt MKB-förordningen ska översiktsplaner enligt  4 kap. plan- och bygglagen, kommunala energiplaner, kommunala avfallsplaner, åtgärdsprogram enligt 5 kap miljöbalken samt länsplaner för regional transportinfrastruktur miljöbedömas i de fall:

  1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller 
  2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i förordningens bilaga 1 eller 3.

Kommunen ska i varje enskilt fall avgöra om huruvida en detaljplan enligt PBL omfattas av kravet på miljöbedömning genom en så kallad behovsbedömning med stöd av bilaga 4 i MKB-förordningen.

Kravet på miljöbedömning gäller även för vissa andra planer och program om de:

  1. anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön, och
  2. myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordning finner att genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.