Vilka regler gäller för vattenverksamhet

Bestämmelserna om vattenverksamhet finns samlat i miljöbalkens 11 kapitel, förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter m.m. och lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamheter.

Tillstånd 

Generellt krävs tillstånd för vattenverksamhet. Tillstånd meddelas av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen ställer vissa krav på vad en ansökan om vattenverksamhet ska innehålla. Förutom den tekniska beskrivningen av vattenverksamheten ska en fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finnas med liksom en beskrivning av hur man begränsar negativ miljöpåverkan och för framtiden övervakar och kontrollerar den sökta vattenverksamheten. En tillståndsansökan i mark- och miljödomstolen ska alltid föregås av ett samråd med Länsstyrelsen. 

Anmälan 

Vissa mindre omfattande vattenverksamheter kan anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar den anmälda vattenverksamheten ur naturmiljösynpunkt och har möjlighet att förskriva om försikighetsmått eller förbjuda den sökta vattenverksamheten för begränsa eller förhindra negativ miljöpåverkan. Om den anmälda vattenverksamheten har större påverkan på enskilda eller allmänna intressen kan Länsstyrelsen föreskriva att tillstånd måste sökas hos mark- och miljödomstolen.  

Undantag 

Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas av den planerade vattenverksamheten behövs varken tillstånd från miljödomstolen eller anmälan till länsstyrelsen. Beviskravet att inga intressen påverkas ligger på den som vill bedriva vattenverksamheten.  

Rådighet

För att få bedriva en vattenverksamhet måste man ha rådighet, dvs förfoganderätt över det vatten- och landområde där verksamheten ska bedrivas. Rådighet har man genom ägandet av fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal med den som äger fastigheten.

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren är skyldig att kontrollera sin vattenverksamhet i form av egenkontroll för att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön.