Vattenverksamhet

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken.

Vad är vattenverksamhet?

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden är per definition vattenverksamhet.  

Några konkreta exempel:

  • Anläggning av pirar och bryggor.
  • Muddring i vattenområde eller rensning i vattendrag.
  • Anläggning av dammar.
  • Anläggningar för vattennivåreglering.
  • Kabel- och ledningsdragningar i vattenområde.
  • Byte eller nyanläggning av vägtrummor.
  • Bortledande av grundvatten för t.ex. undermarksbyggen.
  • Uttag av vatten för t.ex. bevattning eller kylbehov.
  • Utrivning av befintliga anläggningar i vattenområde.

Tillstånd, anmälan eller undantag?

För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd.

Tillsynsmyndigheten

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamheter. Som tillsynsmyndighet ska Länsstyrelsen informera om regelverket och kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens bestämmelser och tillstånd som medgivits genom miljöbalken.   

Värmdö kommun

Sedan 1 september 2013 är Värmdö kommun tillsynsmyndighet för vattenverksamhet inom Värmdö kommun. Länsstyrelsen har i beslut den 14 juli 2013 överlåtit tillsynen av vattenverksamhet, undantaget tillsyn över vattenverksamheter som fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Österåkers kommun

Sedan 1 oktober 2017 är Österåkers kommun tillsynsmyndighet för vattenverksamhet inom Österåkers kommun. Länsstyrelsen har i beslut den 8 september 2017 överlåtit tillsynen av vattenverksamhet, undantaget tillsyn över vattenverksamheter som fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen och vattenverksamheter inom statligt beslutade skyddade områden."

Bild på grävskopa som muddrar i strandlinjen 

 Digital blankett för anmälan om vattenverksamhet

 Länsstyrelsens faktablad 2010:01 " Att anlägga brygga eller muddra - regler för arbeten i vatten"

     
Faktablad 2010:01

 Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsynsansvar för vattenverksamhet inom Värmdö kommun