Förvaltningsplan med åtgärdsprogram för bättre vatten

Länsstyrelsen i Stockholms län ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vi samverkar med de andra länsstyrelserna inom våra vattendistrikt för att genomföra vattenförvaltningen.

​Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa kommer att avslutas 2021. Den 12 december 2016 fattade vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten för perioden 2016-2021. Det innebär att vattenförvaltningen gå in i en ny fas där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att takten på vattenåtgärder ökar. Läs mer om detta arbete på vattenmyndigheterna.se.

Förvaltningsplanerna är uppdelade i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsernas föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten och ett antal bilagor.

Förvaltningsplan 2016–2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt  

Del 1 – Introduktion

Del 2 – Vattenförvaltning 2009-2015

Del 3 – Övervakningsprogram 2009-2015

Del 4 – Åtgärdsprogram 2016 – 2021

Del 5 – Vattenförvaltning 2016-2021

Bilaga 1-5

Föreskrift – Miljökvalitetsnormer Länsstyrelsen i Västmanlands län