Vattenförsörjning i Stockholms län

Mälaren är huvudvattentäkt för befolkningen i Stockholms län. Fyra stora kommunala behandlings­anläggningar för dricksvatten (vattenverk) svarar för den huvudsakliga produktionen: det är Görvälns vattenverk som drivs av Norrvatten, Norsborgs- och Lovö vattenverk som drivs av Stockholm Vatten AB samt Djupdals vattenverk i Södertälje kommun.

Skytteholm (Ekerö kommun), Erken (Norrtälje kommun) och Muskan (Nynäshamns kommun) är andra större kommunala vattentäkter. Utöver dessa större vattenverk finns flera mindre vattenverk och gemensamhetsanläggningar i länet.

För ett 80-tal av Stockholms läns dricksvattentäkter finns fastställda vattenskyddsområden. Läs mer 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) är kommunen ansvarig för att ordna vattenförsörjning och avlopp om det behövs i ett större sammanhang. Länsstyrelsen har tillsynen över att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt LAV. Läs mer

Bortledning av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning (vattentäkt) är s.k. vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas, behövs inget tillstånd (11 kap. 12 § miljöbalken). Tillstånd behövs heller inte för vattentäkt som enbart är avsett för husbehovsförbrukning för en- eller tvåfamiljsfastighet eller för jordbruksfastigheter (11 kap. 11 § miljöbalken). Läs mer

 

Samverkan i länet

Genom rådet för vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS-rådet) samverkar länets kommuner och deras olika VA-organisationer för att kunna leverera rent vatten av bra kvalitet och väl fungerade avloppshantering. VAS målsättning är att göra skillnad i VA-frågor som kräver samsyn, åtgärder och resurser i ett länsperspektiv. Rådet har tagit fram två rapporter om regional vattenförsörjning.

Rapport nr 6 Dricksvattenförekomster i Stockholms län

Rapport nr 10 Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län

Under 2017 fortsätter arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. Läs mer

Läs mer om vattentäkter och vattenskydd på Havs- och vattenmyndighetens (ytvatten) respektive SGU:s (grundvatten) hemsidor.

Dricksvatten är ett livsmedel. Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för frågor som gäller dricksvatten. På deras hemsida kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad och om regler för dricksvatten.