Våtmarker

Att våtmarker anläggs i odlingslandskapet är positivt ur flera aspekter. Våtmarker fångar upp näringsämnen och bidrar därför till att våra sjöar och hav blir mindre belastade. Våtmarken skapar också variation i landskapet vilket gynnar den biologiska mångfalden. En tredje fördel är att våtmarken fungerar som vattenmagasin vilket jämnar ut vattenflöden.  

Stöd till våtmarker

Genom Landsbygdsprogrammet kan den som vill anlägga eller restaurera en våtmark i odlingslandskapet få hjälp med finansieringen. Läs mer om stödet genom att klicka på länken till höger.

Behöver jag söka tillstånd för att anlägga våtmark?

Grundregeln är att anläggande av en våtmark eller damm räknas som vattenverksamhet och är tillståndspliktig. Det är Miljödomstolen som prövar frågan om tillstånd. Men för mindre vattenverksamheter, till exempel för anläggande av en våtmark med en areal på maximalt 5 ha, ska istället en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar om den planerade åtgärden kan påverka andra allmänna värden negativt. Vid prövningen kontaktas även den aktuella kommunen.  Läs mer om tillstånd för vattenverksamhet till höger.

 Länkar våtmarker och småvatten