Torrläggningsföretag och täckdikningsplaner

Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning. När markavvattningen berör flera fastigheter bildas vanligen en samfällighet- ofta kallad torrläggningsföretag, dikningsföretag, sjösänkningsföretag eller liknande. I Stockholms län finns omkring 800 sådana företag, de flesta av dem har tillkommit under perioden 1850 till 1950.

Torrläggningsföretag

De vattensamfälligheter som bildats genom förrättning är rättsligt gällande. Detta innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer som angivits för exempelvis diken gäller med samma rätt som en vattendom. Vid förrättningen fastslogs även vilka fastigheter som skulle delta i företaget och med hur stor andel. Denna andel motsvarar den förbättring i brukningsbarhet som fastigheten har fått genom dikningen.

 Fastigheterna i torrläggningsföretaget har ett gemensamt ansvar för att underhålla de diken som omfattas av företaget. Kostnaderna för underhåll och dylikt skall fördelas i enlighet med andelstalen. Torrläggningsföretaget kan ställas till svars för eventuella skador orsakat av bristande underhåll. En markägare kan även i egen regi rensa de diken i sjösänkningsföretaget som ligger inom den egna fastigheten. Denne får i dessa fall själv stå för hela kostnaden för åtgärden.

Det finns möjlighet att beställa kopior av kartor och handlingar tillhörande länets torrläggningsföretag från Stadsarkivet. Om du har tillgång till GIS-programvara är det också möjligt att ladda ner en digitaliserad översiktskarta över länets markavvattningsföretag. Länets GIS-data hittar du under länken till höger.

Täckdikningsplaner

På Stadsarkivet finns även de täckdikningsplaner som upprättats av lantbruksnämnden arkiverade. Genom dessa handlingar är det möjligt att se detaljdräneringen för specifika markområden. Tag kontakt med Stadsarkivet om du behöver veta var eventuella täckdikningssystem går på din jordbruksfastighet.
E-postadress till Stadsarkivet: stadsarkivet@stockholm.se