Markavvattning och diken

Om man leder bort vatten från jordbruksmark för att göra marken mer lämplig för exempelvis odling räknas det som markavvattning. Markavvattning är förbjudet i Stockholms län, vilket innebär att dessa åtgärder först kan utföras efter att Länsstyrelsen givit dispens från förbudet och tillstånd till markavvattning.

Enda undantaget från markavvattningsförbudet är täckdikning med rör med en diameter på högst 300 millimeter. Detta under förutsättning att allmänna eller enskilda intressen inte kommer att skadas av verksamheten.  

Så här gör du om du vill söka dispens från förbudet och tillstånd för markavvattning: 
Regler för vattenverksamhet

Underhåll av befintliga diken

För att underhålla befintliga diken genom rensning krävs i normalfallet inte tillstånd. Rensningar får göras till dikets ursprungliga djup och bredd. Om diket inte rensats på mycket lång tid kan det på grund av detta ha uppstått ett nytt naturtillstånd. I sådant fall kan det behövas tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra rensningen. I tveksamma fall är det alltid bäst att samråda med Länsstyrelsen.  

LRF har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket tagit fram en broschyr om vad man bör tänka på vid rensning av diken. Du kan beställa eller ladda ner broschyren från LRFs hemsida eller från länken på höger sida.

Öppna diken omfattas av biotopskyddet

Öppna diken i jordbrukslandskapet som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten omfattas av reglerna för biotopskydd enligt miljöbalkens 7:e kapitel. Detta innebär att sådana verksamheter eller åtgärder som kan skada den naturmiljö som det öppna diket utgör inte får utföras. Mer information om biotopskydd hittar du till höger.

Reglerbar dränering

Inom Landsbygdsprogrammet kan du får stöd för att installera reglerbara dräneringsbrunnar. Syftet är att styra avrinningen från åkermarken och därigenom minska kväveläckaget. Läs mer om stödet till reglerbar dränering på höger sida.