Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Vi blir allt fler i Stockholms län och tillgången till rent dricksvatten är en förutsättning för länets utveckling. För att säkra vattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv och minska hot från exempelvis klimatförändringarna, förorenande utsläpp och olyckor pågår nu arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan.

Den regionala vattenförsörjningsplanen har varit ute på remiss under perioden 13 november 2017 till 15 mars 2018. Nu pågår bearbetning av remissvaren.

Medverkande aktörer

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunerna i Stockholms län (Storsthlm) och Stockholms läns landsting. Arbetet sker i samverkan med VAS-rådet samt länets kommuner och vattenproducenter.

 Content Editor