Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Vi blir allt fler i Stockholms län och tillgången till rent dricksvatten är en förutsättning för länets utveckling. För att säkra vattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv och minska hot från exempelvis klimatförändringarna, förorenande utsläpp och olyckor pågår nu arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan.

Den regionala vattenförsörjningsplanen är ute på remiss. Förslaget finns här.

Den regionala vattenförsörjningsplanen ska kartlägga vattenresurserna samt behovet av vatten inom olika samhällssektorer. Därutöver ska hot och risker mot vattenförsörjningen identifieras. Ett viktigt syfte med arbetet är att skapa samsyn kring gemensamma prioriteringar och de åtgärder som behövs för länets framtida vattenförsörjning.

Tyck till om förslaget!

Relevanta kartor för den regionala vattenförsörjningsplanen visas till höger.  

Om du vill lämna synpunkter på planen ska de ha inkommit till Länsstyrelsen senast torsdagen den 15 mars 2018.

Skicka det skriftliga yttrandet till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 220 67
104 22 STOCKHOLM 

eller med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se

Ange aktuellt diarienummer (500-22400-2016) i yttrandet.

Medverkande aktörer och tidsplan

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunerna i Stockholms län (Storsthlm) och Stockholms läns landsting. Arbetet sker i samverkan med VAS-rådet och länets kommuner. Vattenförsörjningsplanen beräknas vara klar under våren 2018.

 

 

Klicka här för en större bild över tidplanen.PNG

Arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen

Under vintern 2016/2017 träffade projektledarna länets alla kommuner  för att diskutera arbetet. En workshop om regionens vattenförsörjning genomfördes på Länsstyrelsen den 22 mars 2017 med deltagare från ett flertal berörda parter. Dokumentationen från denna hittar du i menyn till vänster på sidan.

Vill du veta mer?

För frågor om arbetet, kontakta gärna någon av projektledarna – kontaktuppgifter hittar du uppe i rutan till höger.

 

 Content Editor