LOVA

Sista ansökningsdag för bidrag 2019 är den 30 november 2018.

Sök LOVA för friskare hav!

Det behövs flera insatser för att minska miljöproblemen i havet och syftet med LOVA är att stimulera kostnadseffektiva åtgärder på lokal nivå. Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om 50 % finansieringsbidrag för projekt som minskar tillförseln av fosfor, kväve och miljögifter till Östersjön.

Vad innebär LOVA-bidraget?

LOVA, som är en del av regeringens havsmiljöanslag, står för Lokala Vattenvårdsprojekt. Dess syfte är att stödja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Främst vill man minska belastningen av näringsämnen i kusten, men även investering i båtbottentvättar kan stödjas för att minska belastningen av miljögifter. Stödet får maximalt uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna inom projektet. LOVA-bidrag kan endast sökas av kommuner eller ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. En sammanställning av alla hittills beviljade LOVA projekt hittar du via länken till höger. Där hittar du även alla blanketter och anvisningar, samt Länsstyrelsen prioriteringskriterier.

Stödregler

Enligt den omarbetade förordningen (2009:381) får stöd ges till följande:

1. Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.

2. Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.

3. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

Nytt från och med 2016

Nytt är att strukturkalkning kan få bidrag med högts 40 %. Tidigare var gränsen 50 % för Stockholms län - precis som för andra LOVA-åtgärder - men i och med Landsbygdsprogrammets 40 procentiga gräns för denna åtgärd, har länsstyrelserna beslutat att ha denna gräns även för LOVA-bidraget!

LOVA-förordningen redigeras något 2014 vilket betyder att 1) mottagningsstationer för toalettavfall från båtar inte längre får bidrag och 2) att punkten gällande båtbottentvättar har "öppnats upp" något för att kunna innefatta andra åtgärder än enbart stationära borsttvättar och spolplattor (se ovan under rubriken Stödregler för detaljerad formulering).