LIFE IP Rich Waters – krafttag för bättre vatten

LIFE IP Rich Waters ger oss möjligheten att öka takten på vattenvårdande åtgärder vilket är bra för svensk vattenvård. Projektet startade 1 januari 2017 och ska pågå i 7,5 år.
Skärgårdsvy

​Projektet är en del av EU-kommissionens miljöprogram. Länsstyrelsen i Stockholm är en av 35 medverkande partners i projektet. 

Bättre vattenkvalitet och snabbare utveckling av nya metoder

Målet är att genomföra konkreta åtgärder i vatten, utveckla samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet, som är uppdelat i 20 delprojekt, ska bland annat leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. Projektet ska också arbeta med att stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering samt driva på arbetet med att skapa fler åtgärdsinriktade projekt, gärna med finansiering från EU. Ny teknik och innovationer är viktiga delar i projektet. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Vi ska bidra till genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Ett stort engagemang kommer att krävas eftersom projektet involverar representanter från myndigheter, kommuner, universitet, vattenvårdsförbund, företag och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Projektet initierades som ett resultat i den alltför låga åtgärdstakt vi har i Sverige idag för att möta kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Länsstyrelsen i Västmanland i egenskap av vattenmyndighet, koordinerar projektet.

Länsstyrelsen i Stockholms engagemang i projektet 

Några exempel på aktiviteter som ska genomföras av Länsstyrelsen i Stockholm under projekttiden:

 • Driva utvecklingen och ökat samarbete och samverkan i kommunal och regional vattenplanering för att skapa bättre förutsättningar för framförallt kommunerna att arbete mer strategiskt med vattenfrågor.
 • Identifiera möjliga platser där vattendrag kan tillåtas svämma över för att orsaka minsta möjliga skada i berörda tätorter i Bällstaån.
 • Bedöma ekosystemtjänsterna i Bällstaåns avrinningsområde och hur de kan påverkas i ett förändrat klimat.
 • Ta fram ett arbetssätt som engagerar, involverar och stöttar lantbrukare (djurgårdar, hästgårdar, spannmålsodlare m fl.) till att genomföra åtgärder som minskar verksamhetens påverkan på vattenkvaliteten och samtidigt utvecklar sin verksamhet. Detta ska göras genom gårdsvisa vattenplaner.
 • Ta fram och tillämpa ett verktyg för att hitta sjöar och kustvatten med onaturligt hög fosforbelastning från sjöbotten. Verktyget kommer att tillämpas i Norra Östersjöns vattendistrikt och resultaten blir ett viktigt inom det nationella vattenförvaltningsarbetet.
 • Vägleda om lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder mot att åtgärda interngödning i sjöar.
 • Delta i fullskalig sjörestaurering av sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner. Åtgärden sker genom injicering av aluminiumlösning i sedimenten fälls och fastläggs fosfor så att växtnäringen inte tillförs sjövattnet.
 • Ta fram kvalitetssäkrade dataunderlag och utarbeta en gemensam prioritering av åtgärder som främjar fri rörlighet i våra vattendrag restaureringsåtgärder kopplade till konnektivitetsstörningar pga. dammar).
 • Öka kunskapen om miljögifter i våra vatten. Genom att enas om hur miljögiftsövervakningen bäst utförs, identifiera påverkanskällor, initiera mer övervakning och tillgängliggöra data, statusklassificera fler vatten, ge vägledning i hur källspårning utförs och initiera åtgärder. Kanske kan vi landa i gemensamma upphandlingar av provtagning och kemiska analystjänster vilket skulle innebär att vi får mer miljögiftsövervakning för samma pengar.

Utveckling av nya projekt

De planerade aktiviteterna inom projektet är inte allt. Det specifika med LIFE IP-projekt är kopplingen till andra projekt och aktiviteter; så kallade complementary actions. Åtgärderna inom Rich Waters ska leda till genomförande av åtgärdsprogrammet i Norra Östersjöns vattendistrikt och påverka genomförandet i landets övriga fyra vattendistrikt. Det är viktigt att allt som händer inom Rich Waters olika actions leder till nya projekt och att de metoder som tas fram sprids och används. Ett IP-projekt ska:

 • Främja koordination av resurser (får vi rätt åtgärd på rätt plats?)
 • Mobilisera fonder och resurser utanför IP.
 • Replikera framgångsrika åtgärder och sprida arbetssätt inom eller utanför EU.
 • Leda till kapacitetsutveckling.

Bakgrund till projektet

I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår redan flera vattenprojekt. Samtliga vattenprojekt syftar till att uppnå de mål som finns i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten. Kommuner, länsstyrelser och föreningar lägger ner stort arbete på att vi ska få rent och bra vatten i distriktet, men ändå når vi inte ända fram.

EU har kartlagt ett behov av att samordna miljöaktiviteter i större distrikt och har tagit fram det nya LIFE IP-programmet. I kortet betyder det att pågående projekt och aktiviteter med olika offentliga medel som stöd integreras till ett större projekt, ett LIFE IP, för att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål.

År 2014 startade arbetet med LIFE IP-ansökan. Hösten 2014 skrevs en så kallad "Concept Note" i vilken det i stora drag skissades upp ett tänkbart LIFE IP projekt. EU godtog förslaget och det vi blev det enda projekt i Sverige som bjöds in att lämna in en fullskalig ansökan vilken lämnades in till Bryssel i april 2015. Formellt var projektet tillräckligt bra för att få finansiering, men rankningen var för låg för att pengarna skulle räcka till projektgenomförande. Arbetet skedde inom ramen för Mälarens vattenvårdsförbunds projekt Mälaren en sjö för miljoners (MER).

Under 2015-2016 har Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, med stöd av Mälarens vattenvårdsförbund, genomfört en ny ansökningsprocess till LIFE IP. En "Concept Note" skickades in i oktober 2015 och den fullständiga ansökan i mars 2016. Ansökan gick vidare till revisionsfas och har nu beviljats.

 Content Editor ‭[1]‬

HAV logga

Rich Waters logga 

Life EU-logga